Przejdź do stopki

Dofinansowania do wymiany kotłów, pieców, urządzeń grzewczych

    wyświetleń: 870
Dofinansowania do wymiany kotłów, pieców, urządzeń grzewczych

Treść

GMINA NIEDŹWIEDŹ realizuje projekt pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach mieszkalnych" dofinansowany z Funduszy Europejskich, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020.

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie,  a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dodatkowym celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno w powiecie jak i w całym województwie małopolskim.

Kolejnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła.

 

Całkowita wartość projektu: 1 051 520,00 zł

Wartość dofinasowania: 1 031 761,96 zł.


PROGRAM WYMIANY PIECÓW - ETAP II


GMINA NIEDŹWIEDŹ
realizuje  projekt pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach mieszkalnych - ETAP II." dofinansowany z Funduszy Europejskich, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020.

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dodatkowym celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno w powiecie jak i w całym województwie małopolskim.

Celem pośrednim jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków mieszkalnych, poprzez ograniczenie zużycia energii i paliw na cele grzewcze, co spowoduje oszczędności w budżetach mieszkańców mogących być przeznaczonych na dodatkowe działania związane z termomodernizacją budynku i uzyskanie efektu skumulowanego.

Kolejnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła.

Kwota dofinansowania (maksymalna):  1 625 393,54 zł.

Funkcję operatora projektu pełni firma:

ATsys.pl Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,                    

ul. Lompy 7/3,

40-030 Katowice

KONTAKT Z OPERATOREM ODPOWIEDZIALNYM  ZA KONTAKT Z MIESZKAŃCAMI:

kom. 721 74 74 47, 691 150 417

E-mail: niedzwiedz@atsys.pl

Maksymalna wysokość dofinansowania do wymiany Starego źródła ciepła na Nowe źródło ciepła będzie wynosiła:
a) nie więcej niż 8 000,00 zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,
b) nie więcej niż 10 000,00 zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu.
Maksymalna wysokość dofinansowania do instalacji wewnętrznej będzie wynosiła:
a) maksymalnie do 6 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
b) do wielokrotności 6 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

WAŻNE DOKUMENTY

Regulamin – dokument do pobrania

ULOTKA Nr 1

ULOTKA Nr 2

WYMIEŃ STARY PIEC!!! - prezentacja na spotkanie z mieszkańcami

Deklaracja udziału w projekcie – dokument do pobrania

KONTAKT Z OPERATOREM ODPOWIEDZIALNYM  ZA KONTAKT Z MIESZKAŃCAMI:

kom. 721 74 74 47, 691 150 417

E-mail: niedzwiedz@atsys.pl