Przejdź do stopki

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

    wyświetleń: 84

Treść

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 

W dniu 14.09.2021 r. Gmina Niedźwiedź zawarła umowę ze Skarbem Państwa Wojewodą Małopolskim , zgo dnie z którą Wojewoda dofinansowuje zadanie własne w formie dotacji celowej wynikające z art 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej. Z adania to polega na w ypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjal ną w środowisku w okresie od 01 stycznia 2021r.  do 29 maja 2021 r.
Kwota otrzymanej
dotacji cel owej wynosi 4 158, 00 zł
Całkowity koszt
zadania wynosi : 5 197, 80 zł.
Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu