Przejdź do stopki

Gminny Program Rewitalizacji gminy Niedźwiedź na lata 2016-2022

    wyświetleń: 602

Treść

 

Gminny Program Rewitalizacji gminy Niedźwiedź na lata  2016-2022  

 

O G Ł O S Z E N I E

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niedźwiedź na lata 2016-2022

 

 

Wójt Gminy Niedźwiedź działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z poźn. zm.) informuje, że w dniu 07.04.2017 r. Rada Gminy Niedźwiedź przyjęła uchwałę nr XXXII/218/17 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niedźwiedź na lata 2016-2022

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Gminy Niedźwiedź, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

 

 

 


ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ DO PROGRAMU REWITALIZACJI 

Obecnie trwa najważniejszy etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niedźwiedź, który obejmuje opracowywanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w latach 2016-2022.

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy biorących udział w procesie rewitalizacji (m.in.: organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właścicieli i zarządców nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe) do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niedźwiedź na lata 2016-2022.  Czekamy na pomysły, które chcieliby Państwo realizować na obszarze rewitalizacji. Zachęcamy do zgłaszania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formie Fiszki projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Co należy zrobić, by zgłosić swój projekt? 

Wystarczy podać jego opis w specjalnym formularzu załączonej karty propozycji takiego przedsięwzięcia (dokumenty do pobrania poniżej). Proponowane działania muszą rozwiązywać problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji. Pozytywnie zweryfikowane projekty staną się częścią Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niedźwiedź.
Szczegółowe informacje nt. naboru i wypełniania karty można kierować na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl, tel. 508 002 242.


Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 18 kwietnia 2017 r. w następujących formach: drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl  wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja Niedźwiedź; drogą korespondencyjną lub złożoną osobiście w Urzędzie Gminy Niedźwiedź, Niedźwiedź 233, 34-735 Niedźwiedź, w sekretariacie w godzinach pracy urzędu – z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja Niedźwiedź”.


O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Niedźwiedziu  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niedźwiedź na lata 2016-2022

FORMULARZ  ZGŁASZANIA  UWAG  do projektu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Niedźwiedź na lata 2016-2022

UCHWAŁA NR XXXII/217/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 7 kwietnia 2017r w sprawie określenia zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji  Gminy Niedźwiedź

UCHWAŁA NR XXXII/218/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia7 kwietnia 2017r w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niedźwiedź na lata 2016-2022

Zarządzenie nr 194/IV/2017 Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 02.05.2017 roku w sprawie:  powołania Komitetu  Rewitalizacji  Gminy Niedźwiedź