Przejdź do stopki

Informacje dla rolników

    wyświetleń: 643

Treść

 

ŚREDNIA POWIERZCHNIA GOSPODARSTWA ROLNEGO W GMINIE NIEDZWIEDŹ

* OGÓŁEM: 4,28 ha

                        Gospodarstwa indywidualne: 4,15 ha

                        Użytki rolne: 3,35 ha

*Dane z GUS Bank danych lokalnych po spisie rolnym przeprowadzonym w 2020 r.


Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje o konieczności zgłaszania każdego przypadku padnięcia

 

 

 


ROLNIKU HODOWCO TRZODY CHLEWNEJ!!!

zgodnie z §1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku  z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  ( Dz. U. z 2018r. poz. 360 ) wprowadzono poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  :

NAKAZ :

a) karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

b) prowadzenia rejestru środków  transportu  do  przewozu  świń  wjeżdżających na  teren  gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

c) zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz   domowych,

d) utrzymywania  świń  w  odrębnych, zamkniętych  pomieszczeniach, w  których  są  utrzymywane  tylko świnie, mających  oddzielne  wejścia  oraz  niemających  bezpośredniego  przejścia  do  innych pomieszczeń, w których  są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

e) wykonywania  czynności  związanych  z  obsługą  świń  wyłącznie  przez  osoby,  które  wykonują  te czynności  tylko  w  danym  gospodarstwie,

f) stosowania  przez  osoby  wykonujące  czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka  szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

g) stosowania bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń,

h) używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

i) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałego utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

j) sporządzania  przez  posiadaczy  świń  spisu  posiadanych  świń,  z  podziałem  na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

k) zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym  na  stałe  z  podłożem – w  przypadku  utrzymywania  świń  w  gospodarstwie  w  systemie otwartym

ZAKAZ :

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt

 W/w wymogi wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2018r.


 

Uwaga Zagrożenie ASF !!! Prosimy uważnie przeczytać jak postępować w przypadku znalezienia padłego  dzika.


PREZES KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 

Adam Sekściński

Szanowni Rolnicy,

 

przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad:

  • nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającączytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;
  • nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;
  • przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;
  • używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
  • stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli  oraz ochron układu oddechowego;
  • oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;
  • nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

 


 

Informacja dla rolników

W grudniu na zebraniu powiatowy zarząd NSZZ Solidarność RI poddał propozycje utworzenia grupy producenckiej zrzeszającej hodowców bydła i owiec. Rolników zainteresowanych włączeniem swojego gospodarstwa do nowo powstającej grupy producenckiej prosimy o podanie nazwiska, adresu, nr. tel. Oraz adresu e-mail

 na adres e-mail solidarnosc.niedzwiedz@wp.pl

w celu umożliwienia kontaktu i przekazywania na bieżąco informacji o rozwoju grupy oraz przekazania zaproszenia na spotkanie organizacyjne.

Celem powstania grupy producenckiej jest zorganizowanie wspólnej sprzedaży żywca a przez to możliwość negocjowania cen. Równocześnie informujemy, że zarząd powiatowy podjął działania mające na celu przywrócenie handlu zwierzętami na placu jarmarcznym w Limanowej.

W imieniu ARiMR przypominamy również że z dniem 31.12.2016 miną termin złożenia aktualizacji stad. Kto tego nie zrobił powinien jak najszybciej uzupełnić nie czekając na wezwanie z ARiMR .

Poniżej podajemy link do formularza, który należy wysłać na adres ARiMR ul. Piłsudskiego 6 34-600 Limanowa http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/23_11_2016_Formularze_swinie/Spis_stanu_stada_owiec_albo_koz.pdf

 

Solidarność RI w Niedźwiedziu

Anna Michałek tel. 504280656

 

 


Informacja dla hodowców drobiu


 

Sadzenie drzew i krzewów przy granicy nieruchomości

 

-  Wyjaśnienia dotyczące sadzenia


 
 
Obowiązkowe wpłaty na fundusze promocji produktów rolno– spożywczych
 
 
 
 

 
Szkody łowieckie (zgłaszanie szkody, szacowanie, wycena i wypłata odszkodowania)
 
Dzierżawca lub zarządca  obwodu łowieckiego (koło łowieckie)  zobowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki łosie, jelenie daniele i sarny.  Uwaga ! za szkody spowodowane przez bobry, wilki, rysie, żbiki i niedźwiedzie odpowiada Skarb Państwa na podstawie Prawa Ochrony Przyrody.
Uwaga. Protokół szacowania szkody jest przydatny dla rolników wnioskujących o dopłaty bezpośrednie, ONW i rolno środowiskowe.
 

Informacja o zmianie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Pismo w sprawie zasad uboju zwierząt na użytek własny.

Pismo w sprawie wyznaczenia do monitoringu - Gmina Niedźwiedź