Przejdź do stopki

Kontakt

    wyświetleń: 21343

Treść

URZĄD GMINY NIEDŹWIEDŹ
34-735 NIEDŹWIEDŹ 233

tel. (18) 331 70 02

fax (18) 331 70 57

e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl

www.niedzwiedz.iap.pl

Adres skrytki EPUAP

/1207102/skrytka

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek - Piątek  - godz. 7:30 - 15:30

NUMER KONTA URZĘDU GMINY NIEDŹWIEDŹ
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej o/ Niedźwiedź
91 8808 0006 0020 0200 1153 0002

 
WYKAZ NUMERÓW
 
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA
PRACOWNIK
TELEFON
e-mail
Sekretariat
II Piętro pok. nr 26
Barbara Budnik
18 33 12 760
18 331 70 02
wew. 317
gmina@niedzwiedz.iap.pl

Wójt
II Piętro pok. nr 26b

Rafał Rusnak

18 331 70 02
wew 301

 
 

Sekretarz Gminy
II Piętro pok. nr 27

Justyna Łabuz

18 33 12 762
18 331 70 02 wew 302

sekretarz@niedzwiedz.iap.pl
Skarbnik Gminy
III Piętro pok. nr 4
Sylwia Smreczak
18 33 12 786
18 331 70 02
wew.326
skarbnik@niedzwiedz.iap.pl
Obsługa Sołect
III piętro pok.nr. 32
Lucyna Woźniak

18 331 70 02
wew. 307

l.wozniak@niedzwiedz.iap.pl

Rada Gminy
Archiwum
II Piętro pok nr 20

Magdalena Dziuba

18 331 70 02
wew. 310

a.krzysztofiak@niedzwiedz.iap.pl
Zamówienia Publiczne
II Piętro pok. nr 26
Wioleta Wsół
18 33 17 002
wew. 303
zamowieniaug@gmail.com

Zespół Ekonomiczno -
 Administracyjny Szkół w Gminie Niedźwiedź
III Piętro pok. nr 36
 
Dominika Fudro
Alicja Święs
 
 
18 33 12 765
18 331 70 02
wew. 305,
zeas@niedzwiedz.gmina.pl
Kierownik
Zespół Ekonomiczno -
 Administracyjny Szkół w Gminie Niedźwiedź
III Piętro pok. nr 35
 
Bernadeta Liberda - Dziuba
18 33 12 765
18 331 70 02
wew. 324
zeas@niedzwiedz.gmina.pl
Inspektor Oświaty
III Piętro pok. nr 37
Stanisława Liberda
18 3312 784
18 331 70 02
wew 329

inspektoroswiaty@
niedzwiedz.iap.pl

Działalność Gospodarcza
II Piętro pok. nr 23
Mariola Rusnak
 
18 331 70 02
wew.325
 
m.rusnak@niedzwiedz.iap.pl
 
Podatki i Opłaty Lokalne
III Piętro pok. nr 34
 
Renata Sobecka


18 33 12 768
18 331 70 02
wew.308

 
r.sobecka@niedzwiedz.iap.pl
Podatki i Opłaty Lokalne
III Piętro pok. nr 34
Klaudia Cichorczyk
18 33 12 783
18 33 12 002
wew. 323
 
k.cichorczyk@niedzwiedz.iap.pl
Gospodarka Nieruchomościami
II Piętro pok. nr 24
 
Klaudia Skalska

18 33 12 760
18 331 70 02
wew. 343
 
k.skalska@niedzwiedz.iap.pl
Zakup Węgla
II piętro pok. nr 20
Magdalena Dziuba 18 331 70 02
wew. 310
wegiel@niedzwiedz.iap.pl
Kierownik Inwestycji
II Piętro pok. nr 21
Małgorzata Talarek 18 331 70 02
wew. 347

inwestycje@niedzwiedz.iap.pl

m.talarek@niedzwiedz.iap.pl

Inwestycje
II Piętro pok. nr 21
Roman Palac
18 331 70 02
wew. 314, 315
 
r.palac@niedzwiedz.iap.pl
Gospodarka Przestrzenna
Ochrona Środowiska
II Piętro pok. nr 24
Mateusz Cichański
18 33 12 769
18 331 70 02
wew. 309
m.cichanski@niedzwiedz.iap.pl
Kierownik USC
Ewidencja Ludności
II Piętro pok. nr 28
 
Marzena Kubik
18 33 12 772
18 331 70 02
wew. 312
 
m.kubik@niedzwiedz.iap.pl
Z-ca Kierownika USC
Kwalifikacja Wojskowa
Dowody Osobiste
II Piętro pok. nr 29
Lucyna Wójcik
18 33 12 788
18 331 70 02
wew. 328
 
gmina@niedzwiedz.iap.pl

Księgowość Budżetowa
III Piętro pok. nr 32
Danuta Zając
Katarzyna Kacik
Wiesław Kowalczyk
 
18 331 70 02
wew. 306, 320
d.zajac@niedzwiedz.iap.pl
w.kowalczyk@niedzwiedz.iap.pl
k.kacik@niedzwiedz.iap.pl
Podatek od Środków Transportowych
Informatyk
III Piętro pok. nr 30
Sławomir Grzywacz

18 33 12 780
18 331 70 02
wew. 321
 
s.grzywacz@niedzwiedz.iap.pl
Obrona Cywilna
Eko Doradca
III Piętro pok. nr 30
Paulina Przybytek

18 33 12 770
18 331 70 02
wew. 348
 
p.przybytek@niedzwiedz.iap.pl
 
GMINA BIBLIOTEKA i OŚRODEK KULTURY
Aneta Kujacz
 
 
18 33 17 099
18 3317 002
 
 
 
gbiok.niedzwiedz@gmail.com
 
Gospodarka Komunalna
I Piętro pok. nr 10

 

 
 
Bożena Kowalczyk
Dorota Wielowska
18 33 12 787
18 33 17 002
wew: 333
wew. 334
 
b.kowalczyk@niedzwiedz.iap.pl
 
 
Wodociąg Gminny
I Piętro pok. nr 11
Szczepan Figura
18 33 12 777
18 33 17 002
wew. 334
s.figura@niedzwiedz.iap.pl

d.wielowska@niedzwiedz.iap.pl

Środki Unijne, Ochrona Zwierząt
II Piętro pok. nr 21

Anna Strama


18 33 17 002
wew 311

a.strama@niedzwiedz.iap.pl

Punkt Obsługi "Czyste Powietrze"
III Piętro pok. nr. 31
  18 33 17 002
wew 322
czystepowietrze@niedzwiedz.iap.pl

GOPS
I Piętro

  18 331 17 002
wew. 316, 331,341, 350. 351
gopsnied@pro.onet.pl
"Urząd Gminy Niedźwiedź ze względów technicznych nie gwarantuje odbioru i przyjęcia informacji bądź wniosków wysłanych na adres gmina@niedzwiedz.iap.pl
Właściwym, ze względu na tok postępowania adresem do komunikacji elektronicznej jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
(Art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne."
Uwagi prawne:
"ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
...
§ 9. 1. Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
2. W przypadku gdy:
1) w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,

2) w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny, o którym mowa w § 19 - przesyłki złożone w sposób, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wniesione nieskutecznie.