Przejdź do stopki

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiedź

    wyświetleń: 79

Treść

GMINA NIEDŹWIEDŹ realizuje  projekt pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach mieszkalnych" dofinansowany z Funduszy Europejskich, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020.

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie,               a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dodatkowym celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno w powiecie jak i w całym województwie małopolskim.

Kolejnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła.

 

Całkowita wartość projektu: 1 051 520,00 zł

Wartość dofinasowania: 1 031 761,96 zł.