Przejdź do stopki

Stawki Opłat

    wyświetleń: 675

Treść

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Krakowie

KR.RET.070.40.2018

 

DECYZJA

Na podstawie art. 24c ust. 2 i art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Niedźwiedź na okres 3 lat,

zatwierdzam

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Niedźwiedź, ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gmina Niedźwiedź prowadzące działalność na terenie gminy Niedźwiedź, zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji w tym:

  1. Rodzaj i strukturę taryfy, taryfowe grupy odbiorców usług, rodzaje i wysokość cen i stawek opłat, warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe,;
  2. Warunki stosowania cen i stawek opłat:

1)  rozliczenie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę następuje na podstawie określonych w taryfie:

a)       cen podanych dla lm3 dostarczonej wody, które odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu, za okres rozliczeniowy, za ilość dostarczonej wody odbiorcy usług;

b)      stawek opłat abonamentowych za okres rozliczeniowy, który odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz jednostki odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody.


UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233 (zwane dalej: Przedsiębiorstwem), pismem z dnia 9.03.2018r.,wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzenietaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Niedźwiedź. Do wniosku załączonodokumentywymagane rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472).

 

Pismem z dnia 16 kwietnia 2018r., znak: KR.RET.070.40.2018,Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomił o wszczętym postępowaniu.Organ regulacyjny dokonał oceny projektu taryfy oraz uzasadnienia, jak również przeanalizował i zweryfikował załączone przez Przedsiębiorstwo dokumenty, w tym m.in: sprawozdania finansoweza ostatnie trzy lata obrotowe; zakres świadczonych usług; tabele zawierające porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy; ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przedsiębiorstwa; alokację niezbędnych przychodów wg taryfowanych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf oraz współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf; kalkulację cen i stawek opłat za świadczone usługi; analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód, z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów za usługi wodne regulowane przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne.

W związku z pozytywną oceną projektu taryfy wraz z uzasadnieniem, pod kątem zgodności z ustawąz dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U. 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), jak również pozytywną analizą i weryfikacją załączonych dokumentów, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowił, jak w sentencji decyzji.

 

Pouczenie

I.         Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

II.       Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z art. 24f ust. 1 w związku z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęi zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

III.   Zgodnie z art. 24d ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za wydanie niniejszej decyzji pobiera się opłatę w kwocie 500 zł. Wskazaną opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr konta 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026.