Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

    wyświetleń: 342

Treść

Deklaracja dostępności cyfrowej dla głównej strony Gminy Niedźwiedź  – Urzędu Gminy w Niedźwiedziu


Wstęp deklaracji

Gmina Niedźwiedź zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.niedzwiedz.iap.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019 rok
 

Wymieniony powyżej serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone w serwisach treści (najczęściej pliki pdf, doc), w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • część fotografii nie posiada opisu alternatywnego, ponieważ zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminy Niedźwiedź.

Całkowite dostosowanie serwisu do potrzeb osób z niepełnosprawnością planowane jest do końca 2022 roku.

Ułatwienia na stronach podmiotowych

Podmiotowa strona: www.niedzwiedz.iap.pl posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
  • mapę strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych,
  • serwis przeglądać można na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Gminy w Niedźwiedziu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jes Sławomir Grzywacz s.grzywacz@niedzwiedz.iap.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 18 33 17 002. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Niedźwiedziu, 34-735 Niedźwiedź 233. Do budynku prowadzi jedno wejście

Sekretariat - dziennik podawczy znajduje się na II piętrze (pok. nr 9).

W budynku jest winda, są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Warto nadmienić, że w wyjątkowych sytuacjach osoby na wózkach, po wcześniejszym zgłoszeniu (telefonicznym, mailowym) przyjmowane są na parterze budynku przez uprawnionego pracownika, a dokumenty są im tam dostarczane.

Na parkingu przed Urzędem Gminy w Niedźwiedziu wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.