Przejdź do stopki

GOSPODARKA ODPADAMI

    wyświetleń: 7854

Treść

                 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

                            W GMINIE  NIEDŹWIEDŹ W 2024 ROKU

 

 

  1. Od 01 stycznia 2024 roku firma PUK „EMPOL” Spółka z o.o. Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, będzie nadal odbierać odpady komunalne stałe od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i Placówek Oświatowych z terenu Gminy Niedźwiedź. Szczegółowy sposób w jaki należy zbierać odpady do poszczególnych pojemników (lub worków) oraz harmonogram odbioru „śmieci” został precyzyjne opisany w ulotkach informacyjnych dostępnych w Urzędzie Gminy Niedźwiedź, a  także na stronie internetowej www.niedzwiedz.iap.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.
  2. PRZYPOMINAMY ŻE AKTUALNIE SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKOWA.
  3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę można uiścić na rachunek bankowy urzędu: 21 8808 0006 0020 0200 1153 0195, lub na indywidualne konta podane w zawiadomieniach.

Przypominamy o konieczności złożenia przez właścicieli nieruchomości (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia następnego miesiąca w przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty  lub w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklaracje należy składać obowiązkowo do Urzędu Gminy Niedźwiedź. Formularz deklaracji dostępny w Urzędzie Gminy Niedźwiedź (Referat Gospodarki Komunalnej) oraz na stronie internetowej www.niedzwiedz.iap.pl.

W przypadku nie złożenia deklaracji w ww. terminie, Wójt Gminy Niedźwiedź wyda decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, to niestety rachunki za odbiór odpadów będą kilkakrotnie wyższe, co później przełoży się na wyższą  stawkę,  którą będzie ponosić każdy mieszkaniec.

 

Informacje dla właścicieli nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne

Kiedy składamy deklarację:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie  przepisami  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, "Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza  lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.”

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, deklarację za styczeń należy złożyć do 10 lutego. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość:
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

UWAGA! Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku narodzin dziecka, sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty za odpady ” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 10 maja, deklaracja została złożona 15 grudnia - opłata obowiązuje od miesiąca maja).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 27 zł za miesiąc od osoby zamieszkującej nieruchomość.

2. Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 54 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

3. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 4,00 zł od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość ( 27 zł – 4 zł = 23 zł ).

PAMIĘTAJMY!! TYLKO PRAWIDŁOWA SEGREGACJA I ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ODPADÓW ZMIESZANYCH PROWADZI DO ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH.

  1. Stawki opłaty dla domku letniskowego, na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, (wykorzystywane jedynie przez część roku):
  • 224,00 zł rocznie od domku na  nieruchomości -  obowiązek selektywnego zbierania
  • 448,00 zł rocznie od domku na nieruchomości, gdy zostanie stwierdzony brak prawidłowej segregacji,  kwota naliczona w drodze  decyzji administracyjnej.
  1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Niedźwiedź oraz obowiązujące uchwały znajdują się na stronie urzędu: www.niedzwiedz.iap.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Niedźwiedź lub pod nr telefonu: 18 33 17 002 wew. 333 lub 334.
  2. Kontakt do Firmy EMPOL odbierającej odpady z terenu gminy:(18) 2625095/ 182625015.  

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Niedźwiedź w 2022 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych.

Ankietę należy odesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Niedźwiedź, Niedźwiedź 233, 34-735 Niedźwiedź do 15 lutego 2023r.

Dodatkowe Informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Niedźwiedź tel. (18) 33 17 002 wew. 333


Ankieta zbiorniki bezodpływowe/przydomowe oczyszczalnie ścieków

 


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wciąż powracający problem utylizacji niektórych odpadów powstających w toku prowadzenia produkcji rolnej przedstawiamy Państwu ofertę firmy Your Partner Sp. z o.o., ZAJMUJACA się odborem odpadów powstałych w wyniku działalności rolniczej.

  • big bagi, folie rolnicze, siatki- cena za 1 tonę - 1 170,00 zł netto plus podatek 8%
  • transport ze strony odbiorcy- cena za 1 km- 4,20 zł netto

W przypadku transportu po Państwa stronie cena 1 170,00 zł netto za 1 tonę.
 

Kontakt z firmą:
Your Partner Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7
Magazyn: Chemiczna 156a
33-100 Tarnów
mobile: 730820790
tel. 14 623 07 26
www.yourpartner.pl
 

Ze względu na stale rosnącą ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz corocznie wzrastającą cenę z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę zewnętrzną, powstała konieczność zwiększenia stawek opłat śmieciowych.
 

Należy pamiętać, iż zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


INFORMACJA!!!

Urząd Gminy w Niedźwiedziu zwraca się  z prośbą o uzupełnienie braków numeracji budynków  pojemników na odpady.

Naklejki z numerem domu można odebrać  w Urzędzie Gminy w Niedźwiedziu

pokój nr 10

 

 

INFORMACJA KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIEDŹWIIEDŹ

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i trudnościami naszych mieszkańców z prawidłową klasyfikacją odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych wyjaśniamy co do tych odpadów może zostać zakwalifikowane.

 

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy m. in. meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, stoły, krzesła, szafy, tapczany, materace, lodówka, pralka itp. o dużych gabarytach.

 

Odpady budowlane powstają podczas prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych. Grupa odpadów kwalifikowana jako budowlane jest bardzo urozmaicona. Zaliczamy do nich m.in. gruz: betonowy, ceglany i ceramiczny, usunięte tynki, gips, cement, płyty kartonowo-gipsowe, tapety, stolarkę okienną i drzwiową, odpady instalacyjne, materiały pokryć dachowych, elementy ceramiki (np. płytki, armatura ceramiczna), instalacje metalowe i PCW (np. wanny, armatura), złom i stal zbrojeniowa, odpady z drewna i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne, styropian.

 

Z uwagi na chęć ograniczenia ilości oddawanego gruzu betonowego ,ceglanego i ceramicznego, co generuje duże koszty ze względu na ciężar, bardzo prosimy mieszkańców, którzy maja lub będą mieć taki odpad do oddania o kontakt z pracownikiem Referatu Gospodarczego, ponieważ mamy informacje od właścicieli, którzy chętnie przyjmą taki odpad. 


 

DEKLARACJE  NA  WAKACJE

 

URZĄD GMINY PRZYPOMINA, ŻE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJE  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALANYMI Z OŚWIADCZENIEM O DOMOWNIKACH UCZĄCYCH SIĘ I MIESZKAJĄCYCH  POZA MIEJSCEM ZAMELDOWANIA ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI NA OKRES WAKACJI I SOKRYGOWANIE  ILOŚCI  OSÓB O  PODANE   W OŚWIADCZENIU  .

Zgodnie z art. 6m pkt 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz.1454) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (…) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje  w terminie 14 dni  od dnia nastąpienia zmiany.


W związku z rozpoczynającymi się wakacjami, Urząd Gminy w Niedźwiedziu informuje, że właściciele,  którzy wynajmują swoje domy, czy pokoje  turystom przebywającym na terenie Gminy Niedźwiedź, powinni wykupić sobie usługę dodatkową (wniosek  o  wykonanie usługi dodatkowej) odbioru odpadów komunalnych na ten okres, albo w tym czasie dokonać  zmiany deklaracji i skorygować na odpowiednią ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Prosimy o poważne potraktowanie tej sprawy, ponieważ ogromne ilości  śmieci oddawane w tym czasie  generują  większe koszty dla firmy co w efekcie  kończy się podwyżkami cen za odpady komunalne dla wszystkich mieszkańców gminy.

 

ODBIÓR ZDERZAKÓW SAMOCHODOWYCH

 

Urząd Gminy informuje z ze odpady typu zderzaki samochodowe nie są odpadami komunalnymi ani wielkogabarytowymi  i  gmina  nie może ich odbierać w ramach opłaty zebranej od  mieszkańców. Można je oddawać  bezpłatnie  w Tymbarku na stacji demontażu samochodów  „ Łomzik”  zderzak musi być  z czystego plastiku bez części metalowych lub szklanych.

ŁOMZIK-FIRMA
Marcin Łomzik
34-650 Tymbark
Tymbark 460

Poniedziałek – Piątek  8:00 – 17:00,
Sobota 8:00 – 13:00.

„Łomzik” oferuje również skup  plastiku typu pet ( butelki z napojów) oraz  makulatury 10 groszy za kg.

 


 

Usługi odbioru odpadów komunalnych świadczy firma

 

P.U.K. EMPOL sp z o.o. Tylmanowa oś. Rzeka 133

tel: 182625095 lub 182625015


Czym grozi spalanie śmieci w domu?

Zaczyna się od alergii, zapalenia gardła, problemów z górnymi drogami oddechowymi. Efekty spalania śmieci w domu wcześniej czy później wszyscy odczujemy. Rocznie każdy z nas produkuje około 350 kg śmieci. 1/3 odpadów ląduje na dzikich wysypiskach lub trafia do pieców. Pali się je szybko, ale problem pozostaje na długo.

Na początku okresu grzewczego w ubiegłym roku oszacowano, że normy pyłu, szczególnie   w miastach, przekroczone były nawet czterokrotnie, niezależnie od regionu. Często – jak się niestety okazuje – bardziej przekonujące niż hasła ochrony środowiska, jest ryzyko uszkodzenia pieca lub grzywna. Problem należy do wstydliwych, ponieważ nikt otwarcie nie powie, że zdarza mu się do pieca wrzucić plastikową butelkę czy foliową torbę, nie wspominając o gumie.

- Ludzie myślą, że kiedy dołożą do opału trochę śmieci, to po pierwsze będzie cieplej, po drugie mniej tego opału zużyją, ale to bardzo złudna oszczędność. Plastikowe odpady spalane w domowych piecach niszczą zarówno je same, jak i przewód kominowy. Po paru latach okazuje się, że jedno i drugie jest do wymiany – wyjaśnia niejednokrotnie Wojciech Owczarz z Fundacji Ekologicznej Arka, która działa od 2005 roku na rzecz szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

Spalanie śmieci w piecu domowym grozi nie tylko wysokimi grzywnami, może być również przyczyną pożaru i groźnych chorób.

Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych powoduje przedostanie się do atmosfery różnego rodzaju związków organicznych, które powodują, że zatruwamy swój organizm. W odpadach komunalnych obecny jest chlor, który stanowi źródło zanieczyszczeń kwasowych. Spośród odpadów domowych największym źródłem chloru jest plastik, odpowiada on za 76 proc. chloru, uwalnianego do atmosfery. Prócz tego spalanie plastików uwalnia metale ciężkie. Do najgroźniejszych produktów spalania, w tym spalania śmieci, należą chlorowane związki organiczne, a szczególnie rodzina dioksyn: polichlorodwubenzodioksyny (PCDDs), polichlorodwubenzofurany (PCDFs), polichlorodwufenyle (PCBs), polichloronaftaleny (PCNs). Najbardziej toksyczną z nich, także powstającą w procesie spalania odpadów, jest 2,3,7,8 tetrachlorodwubenzo-p dioksyna (TCDD). Jest ona 10 tys. razy bardziej trująca niż cyjanek potasowy, a jej połowiczny rozpad w glebie trwa 160 lat. Na co nas narażają? Na zaburzenia hormonalne i immunologiczne, dioksyny wywołują również nowotwory i zaburzenia neurologiczne, a także trądzik chlorowy – dermatologiczny zespół chorobowy.

Spalanie śmieci w domu jest również źródłem powstawania wielkopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, na których działanie jesteśmy narażeni od 3 do 25 razy bardziej zimą niż latem. Prawdopodobieństwo zapadnięcia na raka płuc ze względu na działanie WWA wynosi 7,8 na 100 tys. mieszkańców. Jest ono, co prawda, 2 do 3 razy niższe niż niebezpieczeństwo związane z pracą w przemyśle węglowym czy hutniczym, lecz dotyczy za to przeważającej części populacji mieszkańców miast.

Kolejnym pierwiastkiem jest ołów, który upośledza procesy syntezy hemoglobiny, negatywnie wpływa na funkcjonowanie szpiku kostnego oraz wątroby, a także obniża poziom witaminy D w organizmie. Łączy się z grupami enzymów i białek, powodując zmiany we krwi i naczyniach, wreszcie – wpływa na poziom żelaza w organizmie, wywołując anemię. Ale to nie wszystko – kolejnym metalem jest kadm, którego niewielkie stężenia wpływają niekorzystnie na układ odpornościowy organizmu. Choroba itai-itai, którą po raz pierwszy zaobserwowano w Japonii, to właśnie skutek zatrucia kadmem. Oprócz uszkodzeń nerek objawia się rozmiękczeniem kości oraz osteoporozą.

Inne substancje trujące to pary rtęci, które powodują w płucach odczyny zapalne. Przy zatruciach przewlekłych występują również zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się drżeniem kończyn, zmianami osobowości, stanami depresji, a w ciężkich przypadkach halucynacjami.

W całkowitej emisji metali ciężkich na terenie Polski udział związany ze spalaniem węgla i śmieci w indywidualnych paleniskach domowych wynosi 10 proc. dla rtęci, 30 proc. dla ołowiu i ponad 40 proc. dla kadmu. Metale ciężkie zostają uwolnione z odpadów, w których były związane.

Musimy być świadomi i przekazywać innym informacje o tym, że spalanie śmieci  w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci wywołują alergie, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i nowotwory. A najważniejsze jest to, że szczególnie wrażliwe na działania toksyn są dzieci.