Przejdź do stopki

GOSPODARKA ODPADAMI

    wyświetleń: 6917

Treść

                 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

                            W GMINIE  NIEDŹWIEDŹ W 2023 ROKU

 

 

 1. Od 02 stycznia 2023 roku firma PUK „EMPOL” Spółka z o.o. Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, będzie nadal odbierać odpady komunalne stałe od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i Placówek Oświatowych z terenuGminy Niedźwiedź. Szczegółowy sposób w jaki należy zbierać odpady do poszczególnych pojemników (lub worków) oraz harmonogram odbioru „śmieci” został precyzyjne opisany w ulotkach informacyjnych dostępnych w Urzędzie Gminy Niedźwiedź, a  także na stronie internetowej www.niedzwiedz.iap.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.
 2. PRZYPOMINAMY ŻE AKTUALNIE SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKOWA.
 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę można uiścić na rachunek bankowy urzędu:21 8808 0006 0020 0200 1153 0195,
  lub na indywidualne konta podane w zawiadomieniach.

Przypominamy o konieczności złożenia przez właścicieli nieruchomości (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy                          o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia następnego miesiąca w przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty  lub w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklaracje należy składać obowiązkowo do Urzędu Gminy Niedźwiedź. Formularz deklaracji dostępny w Urzędzie Gminy Niedźwiedź (Referat Gospodarki Komunalnej) oraz na stronie internetowej www.niedzwiedz.iap.pl.

W przypadku nie złożenia deklaracji w ww. terminie, Wójt Gminy Niedźwiedź wyda decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. opłaty za odpady komunalne jakie Gmina będzie ponosić w 2023r. za każdą odebraną tonę odpadów wg frakcji, zgodnie z ofertą przetargową KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

 • ODPADY ZMIESZANE – 1 317,60 ZŁ. BRUTTO;
 • ODPADY SEGREGOWANE – 1 263,60 ZŁ. BRUTTO;
 • ODPADY REMONTOWO – BUDOWLANE – 1 198,80 ZŁ. BRUTTO;
 • ODPADY WIELKOGABARYTOWE - 1 652,40 ZŁ. BRUTTO;
 • ODPADY BIO – 1 414,80 ZŁ. BRUTTO.

 

W związku z powyższym zwracamy szczególną uwagę na prawidłową segregację oraz kompostowanie bioodpadów w      przydomowych kompostownikach. Segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, to niestety rachunki za odbiór odpadów będą kilkakrotnie wyższe, co później przełoży się na wyższą  stawkę,  którą będzie ponosić każdy mieszkaniec.

 1. Stawka za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2023 r. pozostaje bez zmiany i wynosi 27,00 zł od mieszkańca. Jeżeli właściciel nieruchomości oświadczy posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów to może skorzystać z ulgi w wysokości 4 zł za każdą zdeklarowaną osobę.

Brak prawidłowej segregacji skutkować będzie naliczeniem podwyższonej opłaty w wysokości  54,00 zł  za każdą zdeklarowaną osobę. Brak kompostowania bio odpadów, pomimo zdeklarowanego kompostownika, skutkować będzie utratą możliwości skorzystania z ulgi przez kolejne  6 miesięcy.

PAMIĘTAJMY!! TYLKO PRAWIDŁOWA SEGREGACJA I ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ODPADÓW ZMIESZANYCH PROWADZI DO ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH.

 1. Stawki opłaty dla domku letniskowego, na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, (wykorzystywane jedynieprzez część roku):
 • 191,00 zł rocznie od domku na  nieruchomości -  obowiązek selektywnego zbierania
 • 382,00 zł rocznie od domku na nieruchomości, gdy zostanie stwierdzony brak prawidłowej segregacji,  kwota naliczona w drodze  decyzji administracyjnej.
  •  
 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Niedźwiedź oraz obowiązujące uchwały znajdują się na stronie urzędu: www.niedzwiedz.iap.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Niedźwiedź lub pod nr telefonu: 18 33 17 002 wew. 333 lub 334.
 2. Kontakt do Firmy EMPOL odbierającej odpady z terenu gminy:(18) 2625095/ 182625015    ( nadzór nad zbiórkami Pan Dariusz Ciesielski)


Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Niedźwiedź w 2022 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych.

Ankietę należy odesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Niedźwiedź, Niedźwiedź 233, 34-735 Niedźwiedź do 15 lutego 2023r.

Dodatkowe Informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Niedźwiedź tel. (18) 33 17 002 wew. 333


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wciąż powracający problem utylizacji niektórych odpadów powstających w toku prowadzenia produkcji rolnej przedstawiamy Państwu ofertę firmy Your Partner Sp. z o.o., ZAJMUJACA się odborem odpadów powstałych w wyniku działalności rolniczej.

 • big bagi, folie rolnicze, siatki- cena za 1 tonę - 1 170,00 zł netto plus podatek 8%
 • transport ze strony odbiorcy- cena za 1 km- 4,20 zł netto

W przypadku transportu po Państwa stronie cena 1 170,00 zł netto za 1 tonę.
 

Kontakt z firmą:
Your Partner Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7
Magazyn: Chemiczna 156a
33-100 Tarnów
mobile: 730820790
tel. 14 623 07 26
www.yourpartner.pl
 

Ze względu na stale rosnącą ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz corocznie wzrastającą cenę z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę zewnętrzną, powstała konieczność zwiększenia stawek opłat śmieciowych.
 

Należy pamiętać, iż zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


INFORMACJA!!!

Urząd Gminy w Niedźwiedziu zwraca się  z prośbą o uzupełnienie braków numeracji budynków  pojemników na odpady.

Naklejki z numerem domu można odebrać  w Urzędzie Gminy w Niedźwiedziu

pokój nr 18.

Od dnia 1 stycznia 2021 kosze na odpady komunalne bez wpisanego/naklejonego numeru domu nie będą odbierane przez firmę odbierającą odpady.

Od stycznia 2021 r obowiązywać będzie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy segregują odpady komunalne stawka  27,00 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie.

Za nieprzestrzeganie zasad segregacji będzie naliczana  czterokrotność obowiązującej opłaty od każdej zadeklarowanej osoby.
 
ULGA ZA KOMPOSTOWNIK
Od nowego 2021 roku można także skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne we własnych kompostownikach przydomowych.
Aby skorzystać ze zwolnienia należy w nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki stanowiącej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Wysokość zwolnienia z opłaty wynosi 4,00  zł od jednego mieszkańca / miesięcznie. W przypadku korzystania z ww. ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów bio w pojemnikach czy też workach przed posesję, ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.

 

 

INFORMACJA KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIEDŹWIIEDŹ
 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i trudnościami naszych mieszkańców z prawidłową klasyfikacją odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych wyjaśniamy co do tych odpadów może zostać zakwalifikowane.
 
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy m. in. meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, stoły, krzesła, szafy, tapczany, materace, lodówka, pralka itp. o dużych gabarytach.
 
Odpady budowlane powstają podczas prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych. Grupa odpadów kwalifikowana jako budowlane jest bardzo urozmaicona. Zaliczamy do nich m.in. gruz: betonowy, ceglany i ceramiczny, usunięte tynki, gips, cement, płyty kartonowo-gipsowe, tapety, stolarkę okienną i drzwiową, odpady instalacyjne, materiały pokryć dachowych, elementy ceramiki (np. płytki, armatura ceramiczna), instalacje metalowe i PCW (np. wanny, armatura), złom i stal zbrojeniowa, odpady z drewna i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne, styropian.
 
Z uwagi na chęć ograniczenia ilości oddawanego gruzu betonowego ,ceglanego i ceramicznego, co generuje duże koszty ze względu na ciężar, bardzo prosimy mieszkańców, którzy maja lub będą mieć taki odpad do oddania o kontakt z pracownikiem Referatu Gospodarczego, ponieważ mamy informacje od właścicieli, którzy chętnie przyjmą taki odpad. 


 

ZMIANY  DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYCH W ROKU 2021.

 

 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie (100% nieruchomości będzie musiało prowadzić segregację odpadów).
 2. Przy stwierdzeniu braku właściwej segregacji naliczona będzie wyższa opłata w wysokości ustalonej przez radę gminy (4 krotności ustalonej wysokości opłaty).
 3. W przypadku korzystania z  ulgi dotyczącej kompostownika, mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów bio w pojemnikach czy też workach przed posesję, ani też oddawać odpadów bio z odpadami zmieszanymi. Stwierdzenie podczas kontroli braku kompostowania bio odpadów skutkować będzie utratą prawa do zwolnienia na okres 6 miesięcy licząc od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna
 4. W 2021 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie zostają objęci gminnym systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi w związku z czym zobowiązani są do podpisania indywidualnych umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez wójta gminy Niedźwiedź. Umowę  wraz z kwitami potwierdzającymi wywóz odpadów komunalnych  należy będzie przedstawić  urzędowi gminy. Mieszanie odpadów firmowych z mieszkalnymi skutkować będzie nałożeniem na właściciela takiej nieruchomości kary grzywny.
 5. Szkło odbierane będzie w 2021 roku co drugi miesiąc tj. styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień , listopad, 
 6. Zmianie ulega odgórna stawka opłaty ryczałtu rocznego za domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekraacyjno-wypoczynkowe.
  Na rok 2021będzie to 181,00 zł
 7. W myśl nowych przepisów gminy rozliczają  się z firmami odbierającymi śmieci od każdej tony odebranych śmieci.
 8. Do 6 września 2020 roku rada Gminy ma obwiązek uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach z uwzględnieniem nowej częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i BIO. Jak również nowe stawki z pojemniki o określonej pojemności. Tzn.3,2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik 1100 lub 1% za pojemnik 120 l.
 9. Nową deklaracje (zaistniałą zmianę) można teraz składać do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 10. Deklaracje zmniejszającą zobowiązanie związane ze śmiercią mieszkańca można teraz składać w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia.

 

DEKLARACJE  NA  WAKACJE

 

URZĄD GMINY PRZYPOMINA, ŻE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJE  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALANYMI Z OŚWIADCZENIEM O DOMOWNIKACH UCZĄCYCH SIĘ I MIESZKAJĄCYCH  POZA MIEJSCEM ZAMELDOWANIA ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI NA OKRES WAKACJI I SOKRYGOWANIE  ILOŚCI  OSÓB O  PODANE   W OŚWIADCZENIU  .

Zgodnie z art. 6m pkt 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz.1454) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (…) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje  w terminie 14 dni  od dnia nastąpienia zmiany.


W związku z rozpoczynającymi się wakacjami, Urząd Gminy w Niedźwiedziu informuje, że właściciele,  którzy wynajmują swoje domy, czy pokoje  turystom przebywającym na terenie Gminy Niedźwiedź, powinni wykupić sobie usługę dodatkową (wniosek  o  wykonanie usługi dodatkowej) odbioru odpadów komunalnych na ten okres, albo w tym czasie dokonać  zmiany deklaracji i skorygować na odpowiednią ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Prosimy o poważne potraktowanie tej sprawy, ponieważ ogromne ilości  śmieci oddawane w tym czasie  generują  większe koszty dla firmy co w efekcie  kończy się podwyżkami cen za odpady komunalne dla wszystkich mieszkańców gminy.

 

ODBIÓR ZDERZAKÓW SAMOCHODOWYCH

 

Urząd Gminy informuje z ze odpady typu zderzaki samochodowe nie są odpadami komunalnymi ani wielkogabarytowymi  i  gmina  nie może ich odbierać w ramach opłaty zebranej od  mieszkańców. Można je oddawać  bezpłatnie  w Tymbarku na stacji demontażu samochodów  „ Łomzik”  zderzak musi być  z czystego plastiku bez części metalowych lub szklanych.

ŁOMZIK-FIRMA
Marcin Łomzik
34-650 Tymbark
Tymbark 460

Poniedziałek – Piątek  8:00 – 17:00,
Sobota 8:00 – 13:00.

„Łomzik” oferuje również skup  plastiku typu pet ( butelki z napojów) oraz  makulatury 10 groszy za kg.

 


 

Usługi odbioru odpadów komunalnych świadczy firma

 

P.U.K. EMPOL sp z o.o. Tylmanowa oś. Rzeka 133

tel: 182625095 lub 182625015


Czym grozi spalanie śmieci w domu?

Zaczyna się od alergii, zapalenia gardła, problemów z górnymi drogami oddechowymi. Efekty spalania śmieci w domu wcześniej czy później wszyscy odczujemy. Rocznie każdy z nas produkuje około 350 kg śmieci. 1/3 odpadów ląduje na dzikich wysypiskach lub trafia do pieców. Pali się je szybko, ale problem pozostaje na długo.

Na początku okresu grzewczego w ubiegłym roku oszacowano, że normy pyłu, szczególnie   w miastach, przekroczone były nawet czterokrotnie, niezależnie od regionu. Często – jak się niestety okazuje – bardziej przekonujące niż hasła ochrony środowiska, jest ryzyko uszkodzenia pieca lub grzywna. Problem należy do wstydliwych, ponieważ nikt otwarcie nie powie, że zdarza mu się do pieca wrzucić plastikową butelkę czy foliową torbę, nie wspominając o gumie.

- Ludzie myślą, że kiedy dołożą do opału trochę śmieci, to po pierwsze będzie cieplej, po drugie mniej tego opału zużyją, ale to bardzo złudna oszczędność. Plastikowe odpady spalane w domowych piecach niszczą zarówno je same, jak i przewód kominowy. Po paru latach okazuje się, że jedno i drugie jest do wymiany – wyjaśnia niejednokrotnie Wojciech Owczarz z Fundacji Ekologicznej Arka, która działa od 2005 roku na rzecz szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

Spalanie śmieci w piecu domowym grozi nie tylko wysokimi grzywnami, może być również przyczyną pożaru i groźnych chorób.

Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych powoduje przedostanie się do atmosfery różnego rodzaju związków organicznych, które powodują, że zatruwamy swój organizm. W odpadach komunalnych obecny jest chlor, który stanowi źródło zanieczyszczeń kwasowych. Spośród odpadów domowych największym źródłem chloru jest plastik, odpowiada on za 76 proc. chloru, uwalnianego do atmosfery. Prócz tego spalanie plastików uwalnia metale ciężkie. Do najgroźniejszych produktów spalania, w tym spalania śmieci, należą chlorowane związki organiczne, a szczególnie rodzina dioksyn: polichlorodwubenzodioksyny (PCDDs), polichlorodwubenzofurany (PCDFs), polichlorodwufenyle (PCBs), polichloronaftaleny (PCNs). Najbardziej toksyczną z nich, także powstającą w procesie spalania odpadów, jest 2,3,7,8 tetrachlorodwubenzo-p dioksyna (TCDD). Jest ona 10 tys. razy bardziej trująca niż cyjanek potasowy, a jej połowiczny rozpad w glebie trwa 160 lat. Na co nas narażają? Na zaburzenia hormonalne i immunologiczne, dioksyny wywołują również nowotwory i zaburzenia neurologiczne, a także trądzik chlorowy – dermatologiczny zespół chorobowy.

Spalanie śmieci w domu jest również źródłem powstawania wielkopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, na których działanie jesteśmy narażeni od 3 do 25 razy bardziej zimą niż latem. Prawdopodobieństwo zapadnięcia na raka płuc ze względu na działanie WWA wynosi 7,8 na 100 tys. mieszkańców. Jest ono, co prawda, 2 do 3 razy niższe niż niebezpieczeństwo związane z pracą w przemyśle węglowym czy hutniczym, lecz dotyczy za to przeważającej części populacji mieszkańców miast.

Kolejnym pierwiastkiem jest ołów, który upośledza procesy syntezy hemoglobiny, negatywnie wpływa na funkcjonowanie szpiku kostnego oraz wątroby, a także obniża poziom witaminy D w organizmie. Łączy się z grupami enzymów i białek, powodując zmiany we krwi i naczyniach, wreszcie – wpływa na poziom żelaza w organizmie, wywołując anemię. Ale to nie wszystko – kolejnym metalem jest kadm, którego niewielkie stężenia wpływają niekorzystnie na układ odpornościowy organizmu. Choroba itai-itai, którą po raz pierwszy zaobserwowano w Japonii, to właśnie skutek zatrucia kadmem. Oprócz uszkodzeń nerek objawia się rozmiękczeniem kości oraz osteoporozą.

Inne substancje trujące to pary rtęci, które powodują w płucach odczyny zapalne. Przy zatruciach przewlekłych występują również zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się drżeniem kończyn, zmianami osobowości, stanami depresji, a w ciężkich przypadkach halucynacjami.

W całkowitej emisji metali ciężkich na terenie Polski udział związany ze spalaniem węgla i śmieci w indywidualnych paleniskach domowych wynosi 10 proc. dla rtęci, 30 proc. dla ołowiu i ponad 40 proc. dla kadmu. Metale ciężkie zostają uwolnione z odpadów, w których były związane.

Musimy być świadomi i przekazywać innym informacje o tym, że spalanie śmieci  w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci wywołują alergie, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i nowotwory. A najważniejsze jest to, że szczególnie wrażliwe na działania toksyn są dzieci.