Przejdź do stopki

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

    wyświetleń: 74

Treść

W dniu 25.10.2021 r. Gmina Niedźwiedź zawarła umowę ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, zgodnie z którą Wojewoda dofinansowuje zadanie własne w formie dotacji celowej wynikające z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej. Zadania to polega na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021r.
Kwota otrzymanej dotacji celowej wynosi: 10 507,00 zł
Całkowity koszt zadania wynosi: 13 134,00 zł.
Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.
Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.