Przejdź do stopki

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 2024 rok

    wyświetleń: 13

Treść

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
2024 rok

 W 04.03.2024 roku  została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa –Wojewodą Małopolskim, a Gminą Niedźwiedź, zgodnie z którą Wojewoda przyznaje Gminie Niedźwiedź środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 93 815,00 –wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w tym kwotę:

1.    74 490 zł- na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;
2.    19 325 zł – na dofinasowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2023

Wysokość dotacji: 93 815 zł
Planowany całkowity koszt zadania: 791 388 zł
Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Jednostką odpowiedzialną za realizację Zadania/Projektu na terenie Gminy Niedźwiedź jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.