Przejdź do stopki

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    wyświetleń: 711

Treść

 

Informacja o Punkcie Konsultacyjnym – porady dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy

GODZINY DYŻURÓW  W  PUNKCIE KONSULTACYJNYM
34-735 Niedźwiedź 233 (Urząd Gminy Niedźwiedź - 3 piętro pokój 38)

Terapeuta – Sabina Kogut
każdy poniedziałek od 08.00-12.00
 

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerem tel. 18 3317 002 wew: 349

GODZINY DYŻURÓW  W  PUNKCIE KONSULTACYJNYM
34-735 Niedźwiedź 130 (Gminne Centrum Kultury)
 

Psycholog – Julia Kulik
każda środa od 9.00-17.00

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerem tel. 500 527 702

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.

 


 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiedziu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165, z późn. zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr W.120.18.2023 Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 05 maja 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiedziu. 

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Niedźwiedź i działa w następującym składzie:

Przewodnicząca: Stanisława Liberda

Zastępca: Maciej Zapała
Sekretarz: Justyna Sochacka

Członkowie:
Katarzyna Filipiak

Marzena Burkowicz

Bodusław Potaczek

Mariola Rusnak - koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Zakres zadań:


Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

1.    Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

 • powołanie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego,
 • współuczestnictwo i pomoc przy tworzeniu programów terapeutycznych,
 • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia,
 • kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, obozy, kolonie z programem profilaktycznym itp.

2.    Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
 • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie,
 • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania w/w. działań,
 • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym oraz składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego,
 • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,
 • przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin,współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.    Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 • pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
 • współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.

4.    Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5.    Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

 • przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 • dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.

 

GKRPA przygotowuje również projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Koordynuje oraz czuwa nad jego prawidłowym wykonaniem