Przejdź do stopki

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej „Dodatki dla pracowników socjalnych” Rok 2023

    wyświetleń: 33

Treść

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej „Dodatki dla pracowników socjalnych”
Rok 2023

Gmina Niedźwiedź zawarła umowę ze Skarbem Państwa Wojewodą Małopolskim, zgodnie z którą Wojewoda dofinansowuje zadanie własne w formie dotacji celowej wynikające z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej. Z adani e to polega na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostk i w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Kwota otrzymanej
dotac ji cel owej wynosi 11 639, 00 zł
Planowany całkowity koszt zadania wynosi : 21 604, 00 zł
Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu