Przejdź do stopki

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”

    wyświetleń: 93

Treść

Gmina bierze udział w  projekcie grantowym pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 53.997,10 zł i stanowi 100% dofinansowania.

W pilotażowym projekcie biorą  udział 2 szkoły z terenu naszej Gminy:

  • Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie
  • Zespół Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych. Projekt polega na zatrudnieniu asystenta ucznia – ASPE i sfinansowaniu jego wynagrodzenia przez okres 10 miesięcy pracy.

ASPE to asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykonujący zadania odmienne od zadań wykonywanych przez nauczycieli i inny personel niepedagogiczny zatrudniony w szkole, m. in. : bieżące wspieranie ucznia w rozwijaniu kontaktów społecznych, asystowanie w wykonywaniu codziennych czynności, podejmowanie działań zmierzających
do usuwania barier i ograniczeń w bezpośrednim otoczeniu ucznia, wspieranie ucznia podczas zajęć w celu zwiększenia jego aktywności i uczestnictwa w życiu klasy i szkoły, współpraca
z rodziną i kadrą pedagogiczną oraz specjalistami w zakresie przygotowania potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla ucznia.

Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacyjną ODITK z siedzibą w Gdańsku.