Przejdź do stopki

Dodatki dla pracowników socjalnych” Rok 2022

    wyświetleń: 56

Treść

Gmina Niedźwiedź zawarła umowę ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, zgodnie z którą Wojewoda dofinansowuje  zadanie własne w formie dotacji celowej  wynikające z art. 121 ust.3a ustawy  o pomocy społecznej. Zadanie to polega na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym  wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki  w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Kwota otrzymanej dotacji celowej wynosi: 17 921,00  zł
Całkowity koszt zadania wynosi: 22 402,00 zł.
Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.