Przejdź do stopki

INFORMACJA

    wyświetleń: 279
INFORMACJA

Treść

W związku z otrzymaniem od Samorządu Województwa Małopolskiego dofinansowania w kwocie 33 000,00zł  na zakup przez gminy kompostowników dla mieszkańców, Urząd Gminy informuje, że będzie prowadził nabór zgłoszeń od mieszkańców na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników.

Zgłoszenia od właścicieli nieruchomości będą przyjmowane tylko i wyłącznie w dniach od 6 maja od godz. 7:30 do 24 maja 2024 roku do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Niedźwiedź lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Ważne!

Wniosek o użyczenie kompostownika, może złożyć osoba, która:

  1. jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Niedźwiedź,
  2. deklaruje, że lokalizacja nieruchomości pozwala na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich,
  3. ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,
  4. złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niedźwiedź dotyczącej nieruchomości, na której ma zostać umieszczony kompostownik, a która to, do dnia ogłoszenia naboru wniosków, nie złożyła deklaracji z oświadczeniem o posiadaniu przydomowego kompostownika i tym samym nie korzysta ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niedźwiedź dotyczącej nieruchomości, na której ma zostać umieszczony kompostownik, a która to, do dnia ogłoszenia naboru wniosków, złożyła deklarację z oświadczeniem posiadaniu kompostownika przydomowego i tym samym korzysta ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednakże ilość wytworzonych odpadów i możliwość ich zagospodarowania we własnym zakresie, wskazuje na konieczność wyposażenia nieruchomości w dodatkowy kompostownik,
  6. zobowiąże się do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niedźwiedź dotyczącej nieruchomości, na której ma zostać umieszczony kompostownik, z oświadczeniem o posiadaniu przydomowego kompostownika (dotyczy nieruchomości wymienionej w pkt 4),
  7. nie posiada obecnie względem Gminy Niedźwiedź zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  8. zobowiąże się do rozpoczęcia kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w terminie do miesiąca od podpisania umowy

Kompostowniki będą mieć pojemność 740 litrów i będą wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu (tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu). Kompostowniki zostaną przekazane w użyczenie właścicielom zamieszkałych nieruchomości (budynków jednorodzinnych) na okres 3 lat, po upływie terminu obowiązywania umowy staną się własnością właściciela nieruchomości.

Zasady przyznawania kompostowników:

Na jedną nieruchomość może być przeznaczony jeden kompostownik o pojemności 740 l,
Wnioskodawca po podpisaniu umowy użyczenia, odbierze we wskazanym terminie kompostownik do samodzielnego montażu wraz z instrukcją montażu oraz sposobu prowadzenia kompostownika.
Po podpisaniu umowy użyczenia i odebraniu kompostownika, odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości wyszczególnionej w umowie. Mieszkaniec będzie zobowiązany do zmiany deklaracji dot. odpadów w tym zakresie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Niedźwiedź pok. nr 10, tel.: 18 33 17 002 w godzinach pracy urzędu.

Do pobrania: