Zawiadomienie o sesji w dniu 27.09.2022r.

                                                                                                         Niedźwiedź, 19.09.2022r.

     ORG.0002.7.2022            

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie  art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 19 ust 1, § 20 i § 23 uchwały nr L/344/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Niedźwiedź (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z 2018 r., poz. 7424 z późn. zm.): zwołuję posiedzenie XLI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Niedźwiedź na dzień 27 września 2022 r. tj. wtorek na godz. 1400, które odbędzie się w sali narad Domu Kultury im. Ks. Franciszka Baradzieja w Niedźwiedziu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 4. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
 5. Informacja Wójta z postępu prac dotyczących rozbudowy ośrodka zdrowia w Porębie Wielkiej.
 6. Informacja z pracy Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
 7. Zapytania skierowane do Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2022 rok;
 • zmiany uchwały nr XXXV/255/2022 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź;
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Niedźwiedź i Powiatem Limanowskim w sprawie przejęcia zadań przez Gminę Niedźwiedź i partnerskiego współfinansowania wykonania dwóch zadań przez obydwa Samorządy;
 • zmiany uchwały nr XII/71/2019 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 26 września 2019 r. w sprawie
 • przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Niedźwiedź na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogram opracowania projektu strategii.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 3. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
 4. Dyskusja i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.