Regulamin rekrutacji

                                                              

            

 

 

Regulamin rekrutacji do projektu
Inwestycja w Przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź”

realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

  

§ 1

 

Ilekroć mowa w Regulaminie o:
 1. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.
 1. Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć uczestnika projektu.
§ 2
 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji BO do projektu „Inwestycja w Przyszłość. Program aktywności społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź”" realizowanym przez Beneficjenta w latach 2010 - 2012 r.
 1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Niedźwiedź, w imieniu którego występuje Beneficjent a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
 1. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pracy.
 1. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
 1. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu

§ 3

 

Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz spełnia przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
 
 • Korzysta z pomocy społecznej;
 • Jest osobą zameldowaną w Gminie Niedźwiedź;
 • Jest osobą bezrobotną;
 • Jest osobą nieaktywną zawodowo;
 • Jest osobą niepełnosprawną;
 • Jest osoba w wieku aktywności zawodowej;
 • Jest gotowa do współpracy.
 
Dodatkowo czy jest to osoba, którą charakteryzuje:
 
 • niski poziom wykształcenia,
 • brak dostatecznego stażu pracy w danym zawodzie,
 • paraliż kompetencji społeczno-osobowych,
 • szeroko rozumiana niezaradność życiowa,
 • jest to osoba zmotywowana do udziału w projekcie i chętna do współpracy w celu zmiany swojej sytuacji życiowej

 

§ 4

 

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 1 stycznia 2010 r. do II kwartału 2012 r. przez Koordynatora Projektu na podstawie analizy dokumentacji GOPS, ankiet rekrutacyjnych oraz indywidualnych rozmów z osobami, które zgłoszą chęć udziału w Projekcie.

2. Zgłoszenia chęci udziału w Projekcie powinno być przekazane Pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub złożone w Biurze Projektu.

3. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych w § 3.

4.  Docelowa grupa Beneficjentów Ostatecznych w 2010 r. ma liczyć 20 osób,
w 2011-10 osób, 2012-20 osób. GOPS jednak zastrzega sobie możliwość swobodnego manewrowania liczbą BO w poszczególnych latach realizacji zakładając, że w trzy letnim okresie liczbą BO projektu nie będzie mniejsza niż 50 osób.

5. W przypadku zakwalifikowania zakładanej grupy, Beneficjent utworzy listę rezerwową.
     W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Beneficjenta Ostatecznego z Projektu osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.

6.  Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany w celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w § 3 do złożenia następujących dokumentów:
a) ankiety rekrutacyjnej,
b) deklaracji uczestnictwa w projekcie,
c) zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
d) oświadczenia o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych,
e) oświadczenie o niebraniu udziału w podobnych działaniach aktywizujących, które są proponowane w Projekcie.

§ 5

Obowiązki uczestnika :

Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany, w celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w § 4, do złożenia następujących dokumentów:
a) ankiety rekrutacyjnej,
b) kserokopii dowodu osobistego potwierdzającej dane personalne i adres zamieszkania,
c) zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
d) deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 

§ 6

1.  Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji o dobrowolnym udziale w projekcie przez Beneficjenta Ostatecznego oraz oświadczenia o gotowości zwrotu kosztów w sytuacji rezygnacji lub usunięcia z uczestnictwa w projekcie wskutek zbyt niskiej frekwencji w zajęciach.