GOSPODARKA ODPADAMI

Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W dniu 13.09.2019 r. ustawa wchodzi w życie.  Ustawa wprowadza swoistą rewolucję w dotychczas obowiązujących zasadach. Z punktu widzenia naszej gminy oraz mieszkańców najistotniejsze zmiany to:

  1. Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie (100% nieruchomości będzie musiało prowadzić segregację odpadów). Jedynie przy stwierdzeniu braku właściwej segregacji naliczona będzie wyższa opłata w wysokości ustalonej przez radę gminy (w przedziale 2- 4 krotności ustalonej wysokości opłaty).
  2. Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (czyli firm), do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej (należy złożyć stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody). Firmy które nie wejdą do sytemu musza mieć podpisaną umowę z firmą która jest wpisana do Rejestru Działalności Regulowanej  prowadzonego przez Wójta Gminy Niedźwiedź  która to będzie odbierała  te odpady.Zgodnie z art.6 ust.5a wójt będzie kontrolował posiadanie umowy oraz dowodów uiszczania opłat za usługi wywozu odpadów z ww. nieruchomości.
  3. Zgodnie z zapisami nowej ustawy musi ulec zmianie rachunek bankowy na który mieszkańcy będąprzelewać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy zostanie o tym powiadomiony.
  4. Zmienił się system ustalania opłaty ryczałtowej od nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe (domki letniskowe), nie może ona przekroczyć10% z dochodu rozporządzalnego za poprzedni rok, w tej chwili opłata ta będzie wynosić około 169 zł i musi obowiązywać od przyszłego roku.
  5. Zostanie zmieniony system obliczania stawki za pojemnik o określonej pojemności. Również zależny od dochodu rozporządzalnego za rok ubiegły.
  6. Wprowadzono kilkadziesiąt innych zmian w ustawie, które w mniejszym zakresie wpływają na cały system odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie, ale również wymagają wdrożenia.  

 Obecnie w Urzędzie trwają prace analityczne nad całością wprowadzonych zmian przez ustawodawcę.


DEKLARACJE  NA  WAKACJE

URZĄD GMINY PRZYPOMINA, ŻE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJE  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALANYMI Z OŚWIADCZENIEM O DOMOWNIKACH UCZĄCYCH SIĘ I MIESZKAJĄCYCH  POZA MIEJSCEM ZAMELDOWANIA ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI NA OKRES WAKACJI I SOKRYGOWANIE  ILOŚCI  OSÓB O  PODANE   W OŚWIADCZENIU  .

Zgodnie z art. 6m pkt 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz.1454) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (…) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje  w terminie 14 dni  od dnia nastąpienia zmiany.


W związku z rozpoczynającymi się wakacjami, Urząd Gminy w Niedźwiedziu informuje, że właściciele,  którzy wynajmują swoje domy, czy pokoje  turystom przebywającym na terenie Gminy Niedźwiedź, powinni wykupić sobie usługę dodatkową (wniosek  o  wykonanie usługi dodatkowej) odbioru odpadów komunalnych na ten okres, albo w tym czasie dokonać  zmiany deklaracji i skorygować na odpowiednią ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Prosimy o poważne potraktowanie tej sprawy, ponieważ ogromne ilości  śmieci oddawane w tym czasie  generują  większe koszty dla firmy co w efekcie  kończy się podwyżkami cen za odpady komunalne dla wszystkich mieszkańców gminy.

 

ODBIÓR ZDERZAKÓW SAMOCHODOWYCH

 

Urząd Gminy informuje z ze odpady typu zderzaki samochodowe nie są odpadami komunalnymi ani wielkogabarytowymi  i  gmina  nie może ich odbierać w ramach opłaty zebranej od  mieszkańców. Można je oddawać  bezpłatnie  w Tymbarku na stacji demontażu samochodów  „ Łomzik”  zderzak musi być  z czystego plastiku bez części metalowych lub szklanych.

ŁOMZIK-FIRMA
Marcin Łomzik
34-650 Tymbark
Tymbark 460

Poniedziałek – Piątek  8:00 – 17:00,
Sobota 8:00 – 13:00.

„Łomzik” oferuje również skup  plastiku typu pet ( butelki z napojów) oraz  makulatury 10 groszy za kg.

 


 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Urząd Gminy w Niedźwiedziu  przypomina, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ponoszona jest nie tylko za  osoby  zameldowane  ale również za osoby  niezameldowane a mieszkające  na danej nieruchomości, dotyczy to zamieszkałych niezameldowanych współmałżonków  jak i urodzonych dzieci niezameldowanych  w naszej gminie.

Przypominamy również ze w przypadku wyprowadzenia się osoby zamieszkującej, bądź śmierci współmieszkającego, właściciel  zobligowany jest do złożenia nowej deklaracji  ze skorygowaną ilością osób, w termie do 14 dni od zaistniałej sytuacji. Nie ma możliwości odpisu naliczonej kwoty do tyłu, jeżeli deklaracja nie jest złożona w ustawowym terminie.

 

 


 

DEKLARACJE  NA  WAKACJE

 

 

URZĄD GMINY PRZYPOMINA, ŻE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALANYMI Z OŚWIADCZENIEM O DOMOWNIKACH UCZĄCYCH SIĘ I MIESZKAJĄCYCH  POZA MIEJSCEM ZAMELDOWANIA ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI NA OKRES WAKACJI I SOKRYGOWANIE  ILOŚCI  OSÓB O  PODANE   W OŚWIADCZENIU.

Zgodnie z art. 6m pkt 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2017 poz.1289) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (…) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje  w terminie 14 dni  od dnia nastąpienia zmiany


 

INFORMACJA     

URZĄD GMINY W NIEDŹWIEDZIU INFORMUJE, ŻE ZUŻYTE OPONY MOŻNA ODDAWAĆ WYŁACZNIE W RAMACH ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2 RAZY W ROKU:

ZBIÓRKA WIOSENNA 12.04.2018 i 13.04.2018

ZBIÓRKA JESIENNA 5.09.2018 i 6.09.2018 

 W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WPROWADZA SIĘ ZAKAZ PRZYWOŻENIA I SKŁADOWNIA OPON W DOTYCHCZASOWYM MIEJSCU - NA PLACU ZA URZĘDEM GMINY POD KARĄ GRZYWNY

 (art. 145 Kodeksu Wykroczeń).

Wójt Gminy Niedźwiedź

    Janusz Potaczek    

 

 


 

 

UWAGA!!! 

ZMIANA SYSTEMU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Niedźwiedź Nr XLI/275/17

z dnia  24 listopada 2017 r nastąpiła zmiana sposobu płatności;

 

 

OD MIESZKAŃCA zamieszkującego daną nieruchomość

 

NOWE STAWKI  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli kształtują się następująco:

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

ODPADY ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE

 

Od zamieszkałego mieszkańca

18,00 zł/miesiąc

 

9,00 zł/miesiąc

 

 
 
 

 

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

ODPADY ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE

Za pojemnik 120 l

35,00 zł

15,00 zł

Za pojemnik 240 l

60,00 zł

25,00 zł

Za pojemnik 1100 l

125,00 zł

60,00 zł

 

 

 

 


 

INFORMACJA!!!

Urząd Gminy w Niedźwiedziu zwraca się  z prośbą o uzupełnienie braków numeracji budynków  pojemników na odpady.

Naklejki z numerem domu można odebrać  w Urzędzie Gminy w Niedźwiedziu

pokój nr 18.

Od dnia 1 stycznia 2018 kosze na odpady komunalne bez wpisanego/naklejonego numeru domu nie będą odbierane przez firmę odbierającą odpady.

 

 

 


 

Przypominamy  że BIOODPADY (trawa, liście itp.) odbierane są wraz odpadami segregowanymi i zwyczajowo należy wystawiać je w środy

 

 

   

 


 

 

 

Usługi odbioru odpadów komunalnych świadczy firma

P.U.K. EMPOL sp z o.o. Tylmanowa oś. Rzeka 133

tel: 182625095 lub 182625015

 


 

 

 


Czym grozi spalanie śmieci w domu?

 

 

Zaczyna się od alergii, zapalenia gardła, problemów z górnymi drogami oddechowymi. Efekty spalania śmieci w domu wcześniej czy później wszyscy odczujemy. Rocznie każdy z nas produkuje około 350 kg śmieci. 1/3 odpadów ląduje na dzikich wysypiskach lub trafia do pieców. Pali się je szybko, ale problem pozostaje na długo.

 

Na początku okresu grzewczego w ubiegłym roku oszacowano, że normy pyłu, szczególnie   w miastach, przekroczone były nawet czterokrotnie, niezależnie od regionu. Często – jak się niestety okazuje – bardziej przekonujące niż hasła ochrony środowiska, jest ryzyko uszkodzenia pieca lub grzywna. Problem należy do wstydliwych, ponieważ nikt otwarcie nie powie, że zdarza mu się do pieca wrzucić plastikową butelkę czy foliową torbę, nie wspominając o gumie.

- Ludzie myślą, że kiedy dołożą do opału trochę śmieci, to po pierwsze będzie cieplej, po drugie mniej tego opału zużyją, ale to bardzo złudna oszczędność. Plastikowe odpady spalane w domowych piecach niszczą zarówno je same, jak i przewód kominowy. Po paru latach okazuje się, że jedno i drugie jest do wymiany – wyjaśnia niejednokrotnie Wojciech Owczarz z Fundacji Ekologicznej Arka, która działa od 2005 roku na rzecz szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

Spalanie śmieci w piecu domowym grozi nie tylko wysokimi grzywnami, może być również przyczyną pożaru i groźnych chorób.

Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych powoduje przedostanie się do atmosfery różnego rodzaju związków organicznych, które powodują, że zatruwamy swój organizm. W odpadach komunalnych obecny jest chlor, który stanowi źródło zanieczyszczeń kwasowych. Spośród odpadów domowych największym źródłem chloru jest plastik, odpowiada on za 76 proc. chloru, uwalnianego do atmosfery. Prócz tego spalanie plastików uwalnia metale ciężkie. Do najgroźniejszych produktów spalania, w tym spalania śmieci, należą chlorowane związki organiczne, a szczególnie rodzina dioksyn: polichlorodwubenzodioksyny (PCDDs), polichlorodwubenzofurany (PCDFs), polichlorodwufenyle (PCBs), polichloronaftaleny (PCNs). Najbardziej toksyczną z nich, także powstającą w procesie spalania odpadów, jest 2,3,7,8 tetrachlorodwubenzo-p dioksyna (TCDD). Jest ona 10 tys. razy bardziej trująca niż cyjanek potasowy, a jej połowiczny rozpad w glebie trwa 160 lat. Na co nas narażają? Na zaburzenia hormonalne i immunologiczne, dioksyny wywołują również nowotwory i zaburzenia neurologiczne, a także trądzik chlorowy – dermatologiczny zespół chorobowy.

Spalanie śmieci w domu jest również źródłem powstawania wielkopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, na których działanie jesteśmy narażeni od 3 do 25 razy bardziej zimą niż latem. Prawdopodobieństwo zapadnięcia na raka płuc ze względu na działanie WWA wynosi 7,8 na 100 tys. mieszkańców. Jest ono, co prawda, 2 do 3 razy niższe niż niebezpieczeństwo związane z pracą w przemyśle węglowym czy hutniczym, lecz dotyczy za to przeważającej części populacji mieszkańców miast.

Kolejnym pierwiastkiem jest ołów, który upośledza procesy syntezy hemoglobiny, negatywnie wpływa na funkcjonowanie szpiku kostnego oraz wątroby, a także obniża poziom witaminy D w organizmie. Łączy się z grupami enzymów i białek, powodując zmiany we krwi i naczyniach, wreszcie – wpływa na poziom żelaza w organizmie, wywołując anemię. Ale to nie wszystko – kolejnym metalem jest kadm, którego niewielkie stężenia wpływają niekorzystnie na układ odpornościowy organizmu. Choroba itai-itai, którą po raz pierwszy zaobserwowano w Japonii, to właśnie skutek zatrucia kadmem. Oprócz uszkodzeń nerek objawia się rozmiękczeniem kości oraz osteoporozą.

Inne substancje trujące to pary rtęci, które powodują w płucach odczyny zapalne. Przy zatruciach przewlekłych występują również zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się drżeniem kończyn, zmianami osobowości, stanami depresji, a w ciężkich przypadkach halucynacjami.

W całkowitej emisji metali ciężkich na terenie Polski udział związany ze spalaniem węgla i śmieci w indywidualnych paleniskach domowych wynosi 10 proc. dla rtęci, 30 proc. dla ołowiu i ponad 40 proc. dla kadmu. Metale ciężkie zostają uwolnione z odpadów, w których były związane.

 

Musimy być świadomi i przekazywać innym informacje o tym, że spalanie śmieci  w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci wywołują alergie, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i nowotwory. A najważniejsze jest to, że szczególnie wrażliwe na działania toksyn są dzieci.