Druga Edycja 2009

 

 

 

 

 

Inwestycja w Przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

 

 

Od miesiąca stycznia 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Niedźwiedziu kontynuuje rozpoczęty w 2008 roku projekt systemowy w ramach PO KL "Inwestycja w przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź". Do udziału w tegorocznym projekcie zaproszono 8 osób, które są osobami bezrobotnymi bądź nieaktywnymi zawodowo. Zgodnie z wymogami zasad obowiązującymi przy realizacji projektu finansowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną zastosowane wobec uczestników projektu trzy instrumenty aktywnej integracji:
· Społeczny - w postaci doradztwa zawodowego;
· Społeczny - w postaci treningu kompetencji społecznej;
· Edukacyjnej - poprzez możliwość uczestnictwa w jednym z trzech oferowanych kursów zawodowych:
1. nowoczesne wykańczanie wnętrz,
2. sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
3. kurs krawiecki z aranżacją wnętrz.
Czas trwania projektu będzie wynosił 12 miesięcy, przy planowanej kwocie na realizację -ogółem: 98897,84 zł. Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy z Wojewódzkim Urzędem pracy w Krakowie w przedmiocie przyznawania w/w alokacji.
 
W miesiącu kwiecień od 27.04.2009r. do 30.04.2009r. 8 (ośmiu) Uczestników Projektu pt. „Inwestycja w przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź” rozpoczęło udział w szkoleniach w zakresie:
· Warsztaty Poszukiwania Pracy -16h
· Warsztaty Komunikacji Społecznej -14h
Szkolenia odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Nowym Targu pod kierownictwem Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu z którym tut. Ośrodek zawarł umowę dotyczącą organizacji i realizacji szkoleń.
Każdy Uczestnik Projektu otrzymał zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dojazdem do miejsca szkoleń, ponadto w czasie trwania szkolenia otrzymuje ciepły posiłek.
Pracownik socjalny na bieżąco monitoruje przebieg szkoleń, w miarę potrzeb kontaktuje się indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu jak i osobami prowadzącymi szkolenie.
Przewiduje się, że każdy uczestnik zakończy udział w szkoleniu i otrzyma stosowne zaświadczenie.

Przewidujemy, że każdy uczestnik szkolenia nabędzie nowych umiejętności z zakresu kompetencji społecznych i zawodowych oraz otrzyma stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursów zawodowych w zakresie wykańczania wnętrz, obsługi kasy fiskalnej.

 

   

 

 

Inwestycja w Przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu zakończył realizację drugiej edycji projektu systemowego pt. „Inwestycja w przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź” w roku 2009. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu było: Podniesienie poziomu kompetencji społecznych i zawodowych beneficjentów pomocy społecznej z terenu Gminy Niedźwiedź poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia.
Projekt objął wsparciem 8 osób z terenu Gminy Niedźwiedź. Siedmiu Uczestników Projektu (UP) ukończyło udział w projekcie zgodnie z harmonogramem. Jeden UP zakończył realizację kontraktu socjalnego już w miesiącu maju z uwagi na podjęcie zatrudnienia.
Zajęcia trwające w kwietniu rozpoczęte były grupowym treningiem umiejętności społecznych, które pomogły uczestnikom projektu poznać sposoby radzenia sobie ze stresem, zwiększyć motywację do działania, umocnić poczucie własnej wartości i uwierzyć we własne siły. Z kolei zorganizowane spotkania z doradcą zawodowym pomogły określić predyspozycje i preferencje zawodowe, pozwoliły na poznanie zasad rządzących rynkiem w kontynuacji podnoszenia kompetencji i umiejętności zawodowych przeprowadzone zostały przez wykwalifikowaną kadrę szkolenia zawodowe: nowoczesne wykańczanie wnętrz oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera. Pozytywnym efektem kursów zawodowych było uzyskanie przez uczestników projektu certyfikatów uprawniających do podjęcia pracy
Uczestnicy Projektu w ramach kontraktów socjalnych objęci zostali wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w projekcie. Wsparcie finansowe stanowiło wkład własny projektu.
W dniu 9 grudnia 2009r. w Sali obrad w Domu Kultury im. Ks. Franciszka Baradżieja odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu. Na spotkanie przybyli wszyscy Uczestnicy Projektu oraz cały Zespół Projektowy. Swoja obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Niedźwiedź- Pan Janusz Potaczek oraz Skarbnik Gminy Niedźwiedź- Pani Sylwia Smreczak. Kierownik GOPS podziękowała zarówno uczestnikom projektu, jak i pracownikom za wkład włożony w realizację projektu. Uczestnicy szkoleń wyrazili swoje zadowolenie ze zdobytych nowych kwalifikacji zawodowych, uzyskanych dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które pomogą im wejść na rynek pracy, jak również z przebiegu i organizacji szkoleń. W dalszej części konferencji Uczestnicy Projektu otrzymali z rąk Wójta Gminy zaświadczenia poświadczające zdobyte przez nich kwalifikacje. Nie zabrakło również uścisku dłoni Kierownik GOPS oraz gromkich braw.

Pracownicy GOPS mają nadzieję, że po zakończeniu projektu beneficjenci biorący w nim udział będą mieli znacznie większe szanse na znalezienie zatrudnienia, a co za tym idzie na poprawę warunków bytowych ich rodzin. Nie można pominąć stwierdzenia, że udzielenie tak kompleksowego wsparcia zwłaszcza dla osób bezrobotnych nie byłoby możliwe bez udziału środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektów systemowych będzie kontynuowana, dlatego też zachęcamy klientów GOPS do wzięcia w nich udziału. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi