Trzecia Edycja 2011

 

 

 

 

 

Inwestycja w Przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

 

Od stycznia br. kontynuujemy trzecią edycję projektu „Inwestycja w przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
            Grupą docelową tegorocznego projektu są osoby niepełnosprawne dla których przygotowaliśmy działania skierowane na wzmocnienie ich kwalifikacji. W wyniku ciągłej rekrutacji trwającej od 01.01.2010r do 25.02.2011 zakwalifikowano do udziału w projekcie 10 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Niedźwiedź, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, a co najważniejsze wykazujących chęć zmiany swojej sytuacji życiowej.
            Wśród rozpoznanych potrzeb klientów najbardziej priorytetową grupę do objęcia działaniami pomocowymi stała się grupa kobiet, która z uwagi na występującą nierówność w dostępie do pracy (zgodnie z danymi z PUP- Limanowa) znajduje się w niedostatku materialnym, boryka się z problemami wychowawczymi, oraz posiada wyraźnie zaniżony standard życia. Dostrzegając szczególne zagrożenia związane z niemożnością znalezienia przez kobiety pracy, założyliśmy, że ich udział w projekcie będzie nie mniejszy niż 62% ogólnej liczby uczestników. Wychodząc naprzeciw osobom niepełnosprawnym zaplanowaliśmy w projekcie dwa moduły działań:
 • I Szkolenie „Warsztaty Pozytywnego Myślenia”(liczba godzin 47),które planuje się przeprowadzić w miesiącu kwietniu.
 • II Szkolenie „Wizaż” (liczba godzin 61) skierowane dla Pań i Szkolenie „Pracownik Monitoringu w Ochronie Obiektów i Mienia” (liczba godzin 52), skierowane dla Panów, czas realizacji maj-czerwiec. Uczestnicy Projektu zostaną również poddani badaniom lekarskim (np. celem stwierdzenia możliwości wykonywania zawodu).
Mamy nadzieję, że oczekiwania Uczestników Projektu będą w pełni zrealizowane, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą dopasować się do zmieniających zapotrzebowań na rynku pracy.
 
 
 
Zgodnie z zapowiedzią w miesiącu maju odbyły się  I szkolenia „Warsztaty Pozytywnego Myślenia” w ramach których zostały poruszone następujące tematy:
 
 • Rola instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Możliwość pozyskania dofinansowania z programów pomocowych dla osób niepełnosprawnych, w tym rozpoczynających własną działalność gospodarczą,
 • Niepełnosprawni na rynku pracy- szanse i zagrożenia,
 • Psychologiczne aspekty niepełnosprawności,
 • Techniki poszukiwania pracy. Przygotowanie dok. Aplikacyjnych. Zasady prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
 • Sztuka autoprezentacji. Jak wywołać dobre wrażenie w otoczeniu i miejscu pracy.
 • Komunikowanie-podstawą egzystencji społecznej.
 • Organizowanie- warunkiem sprawnego działania.
 
Podczas zajęć panowała miła i życzliwa atmosfera która pozytywnie wpłynęła na efektywność pracy i ogólne zadowolenie uczestniczek , które są zmotywowane do dalszych działań.
Przeprowadzenie warsztatów w początkowej fazie projektu pozwoliło na zbudowanie więzi między Uczestnikami Projektu.
 
 
 
W miesiącu lipcu 2011r. odbyły się równolegle dwa szkolenia zawodowe „Wizaż”, skierowany do 5 UP (kobiet) oraz „Pracownik monitoringu w ochronie obiektów i mienia” także skierowany do 5 UP. Praca w małej grupie to gwarancja indywidualnego  podejście do zagadnień podejmowanych na szkoleniach oraz możliwość osiągnięcia dobrych efektów w relatywnie krótkim czasie.
 
Poruszane tematy na szkoleniu z wizażu:
 
 • Eksponowanie/korygowanie elementów urody
 • Makijaż dzienny, wieczorowy, okolicznościowy
 • Wizerunek współczesnej kobiety, dress code-zasady ubioru
 • Stylizacja fryzur
 • Metamorfoza-indywidualne konsultacje z wizażystą
 • Stylizacja paznokci, manicure, pielęgnacja dłoni

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkoleń zaprocentują w przyszłości.
Poruszane tematy szkolenia Pracownik Monitoringu W Ochronie Obiektów i Mienia:
 
 • Charakterystyka podstawowych jednostek broni
 • Techniki współpracy z organami ścigania
 • Zachowania zespołu ochronnego w trakcie interwencji
 • Uwarunkowania prawne w działaniach ochrony
 • Techniczne środki zabezpieczenia mienia i systemy monitoringu

 

Podczas zajęć Uczestnicy Projektu mieli zapewniony ciepły posiłek, wszyscy także otrzymali pomoc finansową na pokrycie kosztów dojazdu do miejsca szkoleń oraz na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.
Beneficjenci wyrazili swoje zadowolenie ze zdobytych nowych kwalifikacji zawodowych, na potwierdzenie których otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Certyfikaty będą uprawniały do podjęcia pracy w zawodzie , zwiększając tym samym ich szansę na znalezienie zatrudnienia 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu zakończył z dniem 30.09.2011r działania projektowe III edycji projektu systemowego pt. Inwestycja w przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź”. Z każdym z Uczestników Projektu zostały zawarte kontrakty socjalne, które zostały w pełni zrealizowane. Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych z  terenu Gminy Niedźwiedź, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, a co najważniejsze wykazujących chęć zmiany swojej sytuacji życiowej. W okresie od 10 maja do 30 czerwca br. odbywało się szkolenie pt. „Warsztaty pozytywnego myślenia” obejmujące naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności społeczne, trening pracy mający na celu przygotowanie Uczestników Projektu do zwiększenia ich aktywności zawodowej, kształtowanie postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku pracy oraz ukierunkowanie na identyfikację własnych zasobów i potrzeb zawodowych. Szkolenie to było skierowane do wszystkich UP. W miesiącu lipcu odbyły się równolegle dwa szkolenia zawodowe „Wizaż”(skierowany do 5 UP) oraz „Pracownik monitoringu w ochronie obiektów i mienia”(skierowany do 5 UP). Działania, tematy szkoleń były przeprowadzone w celu przeciwdziałania stereotypom postrzegania ról kobiet i mężczyzn. Wszystkim UP zaproponowano szeroki i zróżnicowany zakres wsparcia w celu zapewnienia niezbędnych i koniecznych umiejętności, kompetencji, informacji pozwalających zniwelować istniejące nierówności oraz polepszyć sytuację UP na rynku pracy. Skoncentrowano się na UP oraz ich otoczeniu aby zniwelować bariery równości. Uczestnicy Projektu w ramach kontraktów socjalnych byli objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w projekcie. Koszt wsparcia finansowego wyniósł ogółem 24.202.54 zł. I stanowił wkład własny projektu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom trzeciej edycji projektu za aktywny udział, współpracę i zaangażowanie.

W czwartym kwartale planujemy Konferencję poświęconą stosowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu formom aktywizacji osób niepełnosprawnych. W trakcie konferencji nastąpi-prezentacja tematycznych referatów wygłaszanych przez specjalistów.

 

Zapraszamy wszystkie osoby zamieszkałe w Gminie Niedźwiedź, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, bezrobotne( w tym długotrwale) i nieaktywne zawodowo do udziału w działaniach aktywizujących w 2012 r. w ramach kontynuacji projektu systemowego . „Inwestycja w Przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź”. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Niedźwiedziu.