Akty prawne

Akty Prawne

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.2015  poz. 1390) (pobierz >>)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015 poz.2082 )  (pobierz >>)
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.2017, poz. 682 z późn. zm.)  (pobierz >>)
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1782)  (pobierz >>)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2016, poz. 1137 z późn. zm.) (pobierz >>)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U.2016, poz. 1749 z późn. zm.)   (pobierz >>)
  • Uchwała Nr XLVIII/296/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 08.11.2010r. w sprawie: Uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Niedźwiedź na lata 2011-2016, oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania (pobierz >>)
  • Zarządzenie Nr 14/III/20 Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 15.02.2011 w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s  przeciwdziałania przemocy w  rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie w Gminie Niedźwiedź. (pobierz >>)
  • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020 (pobierz >>)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.)  (pobierz >>)