Trzecia Edycja 2010

 

 

 

 

 

 

AKTYWIZACJA TRWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu kontynuuje realizację rozpoczętego w 2008 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecne działania projektowe zaplanowane są na trzy lata – 2010-2012.
Tegoroczne działania zostały podzielone na dwa moduły; na realizację każdego z nich przeznaczono 83 godziny.
W MODULE I – aktywizacją objętych jest dziesięć kobiet. Aktywizacja prowadzona jest w oparciu o następujące instrumenty: treningi umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwo indywidualne i grupowe oraz poradnictwo specjalistyczne z zakresu: Elementarne zagadnienia prawa; Zarządzanie sobą w czasie; Współczesne zasady funkcjonowania człowieka w świecie; Indywidualne konsultacje z psychologiem; Umiejętność autoprezentacji i reakcji na stres; Sztuka zachowań asertywnych; Praktyczne aspekty własnego wizerunku; Inwestycje i teoria zachowań portfela domowego; Poszukiwanie pracy w zawodzie; Podstawy rozliczeń publiczno-prawnych oraz badania lekarskie. Spotkania odbywają się w Domu Kultury, im. ks. Franciszka Baradzieja. Dodatkową oprawę stanowi obsługa cateringowa.
Wymienione działania mają koncentrować się wokół maksymalizacji pozytywnych odczuć uczestniczek projektu przy jednoczesnym wzmocnieniu potencjału społeczno-osobowego, by w dzisiejszej rzeczywistości umieć się odnaleźć i poradzić sobie z trudnościami, problemami dnia codziennego.
Panie biorące udział w projekcie wyrażają zadowolenie z uczestnictwa w wymienionych działaniach. Zdobywają wiele praktycznych umiejętności i informacji, a przede wszystkim czują się dowartościowane i uczą się jak doceniać siebie.
MODUŁ II - KREATYWNE FORMY SPEDZANIA WOLNEGO CZASU, jest przeznaczony dla młodzieży, dając im możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego, rozwoju talentów i zainteresowań poprzez: zajęcia sportowe, konsultacje ze specjalistą do spraw młodzieży oraz zajęcia z komunikacji interpersonalnej i społecznej. Dodatkowo przed wyjazdem odbędą się badania lekarskie.
Dziesięciu uczestników projektu weźmie udział w pięciodniowym wyjeździe do Rożnowa w dniach od 5 do 9 lipca. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i młodzież wróci opalona, zadowolona i wypoczęta.
GOPS informuje, że prowadzi otwarty nabór uczestników do działań przewidzianych na rok 2011 - WZMOCNIENIE KWALFIKACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (poprzez warsztaty pozytywnego myślenia oraz kursy zawodowe), a także do działań na rok 2012 - KURS AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (poprzez nabycie praktycznych umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz rozwój potencjału zawodowego). Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 

  

 

 

 

 
 
„Inwestycja w Przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu zakończył realizację trzeciej edycji projektu systemowego pt. „Inwestycja w przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź” w roku 2010. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest: zwiększenie spójności środowiska społecznego Gminy Niedźwiedź poprzez nasilenie działań integracyjnych wśród klientów GOPS. Cel ten był możliwy do zrealizowania poprzez wdrożenie następujących celów operacyjnych: wzmocnienie kompetencji i zdolności społeczno-osobowych, wyposażenie w wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy, wypracowanie alternatyw pożytkowania czasu wolnego, wzmocnienie ogólnych procesów integracyjnych.

 

Projekt objął wsparciem 20 osób z terenu Gminy Niedźwiedź. Dziewiętnastu Uczestników Projektu zakończyło udział w projekcie zgodnie z harmonogramem. Jedna z Uczestniczek Projektu zakończyła z powodzeniem realizację kontraktu socjalnego już w miesiącu lipcu br. z uwagi na podjęcie zatrudnienia.
Uczestnicy Projektu w ramach kontraktów socjalnych objęci zostali wsparciem psychologicznym, terapeutycznym, doradczym jak również finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w projekcie. Wsparcie finansowe stanowiło wkład własny projektu. Wszyscy uczestnicy odbyli badania lekarskie i konsultacje z lekarzem medycyny pracy w celu określenia zdolności do pracy.
W miesiącu wrzesień 2010 r. odbyły się spotkania podsumowujące realizację projektu, na których Uczestnicy Projektu wyrazili swoje opinie i odczucia z uczestnictwa w projekcie, rozdano certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i zaświadczenia uczestnictwa w projekcie oraz rozdano pamiątkowe upominki.
Pracownicy GOPS chcą podziękować wszystkim uczestnikom projektu za czas i zaangażowanie jaki poświęcili sami a także ich rodziny, zapewniające im pomoc i wsparcie. Mamy nadzieję, że udział w projekcie dał Wam szansę na dokonanie zmian w życiu, pokazał możliwości na rozwiązywanie problemów, zwiększył szanse na znalezienie zatrudnienia, a co za tym idzie na poprawę warunków bytowych rodzin oraz dał nam wszystkim możliwość lepszego poznania się.

 

Realizacja projektów systemowych będzie kontynuowana, dlatego też zachęcamy do wzięcia w nich udziału. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi.


 

 

 

 

 

 

„Inwestycja w Przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź.”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
 
 
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu informuje, że trzecia edycja Projektu przewidziana do realizacji w 2010 roku została zakończona i można pokusić się o stwierdzenie, że z wielkim sukcesem dla większości osób, które wzięły w nim udział. Nasza wiedza oparta jest na informacjach zwrotnych otrzymywanych od uczestników Projektu, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie, służąc Im nie tylko pomocą finansową ale przede wszystkim radą czy wsparciem. Uczestnicy Projektu, w zależności od modułu, uzyskali pomoc prawnika, psychologa, doradcy zawodowego, ekonomisty, specjalisty do spraw kreowania własnego wizerunku oraz specjalisty do spraw młodzieży. Zdobyli umiejętności: autoprezentacji i reakcji na stres; zachowań asertywnych; aktywnego poszukiwania pracy w zawodzie; negocjacji; prawidłowego funkcjonowania w rodzinie; szukania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Ponadto wszyscy uczestnicy Projektu wzięli udział w badaniach lekarskich, otrzymując stosowne zaświadczenia oraz książeczki zdrowia. Wszystkie osoby otrzymały pomoc finansową wspierającą ich działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej bądź też działania charakterze integracyjno - prewencyjnym. Uczestnicy projektu mogą poszczycić się stosownymi zaświadczeniami uczestnictwa w Projekcie oraz certyfikatami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom trzeciej edycji Projektu a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania Projektu; życząc by Nowy Rok był dla Nas wszystkich nie gorszy niż mijający, aby z ostatnią kartką starego kalendarza zerwać wszystkie złe nastroje i pozbyć się problemów. Miejmy nadzieję, że Nowy Rok pozwoli zapomnieć złe chwile, a stanie się Rokiem odważnych marzeń, mądrych decyzji i satysfakcji. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, spokoju i pomyślności w Nowym Roku.

Zapraszamy wszystkie osoby z terenu Naszej Gminy w wieku aktywności zawodowej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w działaniach aktywizujących w ramach projekty systemowego. Dla Was bowiem jest adresowana druga odsłona trzeciej edycji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Zainwestujcie w Przyszłość. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Niedźwiedziu.