Wspieranie rodziny

 

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. z 2018r. poz.998 ze zm. zakłada  , że : PREAMBUŁA „Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.”                                                                                                                                    

Osiągnięcie założonych celów  jest możliwe między innymi poprzez zatrudnienie  asystenta rodziny, którego zadaniem  jest  przede wszystkim udzielanie pomocy rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym : uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Oznacza to, że asystent rodziny ma  za zadanie  świadczenie wszechstronnej pomocy: uczy racjonalnego gospodarowania budżetem domowym,  pomaga   w poszukiwaniu zatrudnienia, bierze udział w załatwianiu spraw urzędowych, poszukuje  sposobów w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, które występują w rodzinie, doprowadza do   poprawy  relacji wewnątrzrodzinnych a także międzysąsiedzkich, motywuje do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i nabywanie umiejętności psychospołecznych. Zadaniem asystenta jest również wzbudzenie w podopiecznych wiary w swoje możliwości oraz motywowanie do podejmowania działań do tej pory uznawanych za niemożliwe oraz doprowadzenie do osiągnięcia świadomości , że los ich rodziny zależy od nich samych.  Prowadzona praca asystenta rodziny i podejmowane działania mają na celu  przeciwdziałać  powstawaniu zjawiska umieszczania dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w  placówkach opiekuńczych lub w rodzinach zastępczych.                                                                                                                                          Asystent rodziny ma za zadanie wspierać rodzinę w  wypełnianiu ról społecznych ,aby rodzina mogła funkcjonować w środowisku normalnie.Prowadzona praca przez asystenta rodziny  z rodziną, która ma trudności opiekuńczo-wychowawcze odbywa się za  zgodą tej rodziny i z jej aktywnym udziałem lub na podstawie postanowienia sądowego.

Rodziny ,które faktycznie przeżywają trudności w opiekowaniu się i w wychowaniu dzieci mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie świadczenia usług przez asystenta rodziny. Pracownik socjalny na podstawie powziętej informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, dokonuje analizy sytuacji rodziny i występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej  z wnioskiem o  przydzielenie asystenta rodziny

O randze rodziny jako podstawowym środowisku wychowawczym i wychowującym wypowiadał się szczególnie Św. Jan Paweł II: „Rodzina jest : szkołą  bogatszego człowieczeństwa, wspólnotą służącą życiu, pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia ,kolebką i najskuteczniejszym narzędziem humanizacji i personalizacjiNspołeczeństwa.                                                                                                                                                                              

Rodzina  jest kolebką życia i miłości ,gdzie człowiek „rodzi ”się i „wzrasta” jest podstawową komórką społeczeństwa. Tę wspólnotę należy otaczać specjalną opieką, zwłaszcza wtedy, gdy ludzki egoizm, kampanie antyprokreacyjne, polityka totalitarna, a także nędza i ubóstwo materialne, kulturalne i moralne, jak również mentalność hedonistyczna i konsumpcyjna, niszczą źródło życia ,ideologie zaś i rozmaite systemy, z którymi łączą się różne formy obojętności i niechęci, atakują właściwą rodzinie funkcję wychowawczą. W porządku naturalnym rodzina jest podstawą wszelkiej ludzkiej wspólnoty i społeczeństwa. Rodziny są tym ogrodem, w którym wyrastają sadzonki nowych pokoleń. W rodzinach kształtuje się przyszłość narodu”.