Strona główna

 

 

„Droga do aktywności i samodzielności ”

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu poszerzając ofertę pracy socjalnej i podnosząc jej jakość, a zarazem chcąc wpłynąć na rozwój i wzmocnić aktywność i samodzielność życiową osób i rodzin wdraża projekt socjalny „Droga do aktywności i samodzielności”. W ramach niniejszego projektu  tut. GOPS planuje  wdrożenie następujących działań:

 • Rozwój poradnictwa specjalistycznego według rozeznanych potrzeb w tym zakresie na terenie Gminy Niedźwiedź:
  1.1 Wsparcie psychologiczne.
  1.2 Wsparcie prawne.
  1.3 Grupowe wsparcie warsztatowe dla rodziców w aspekcie wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych pn „Szkoła dla rodziców”.
  1.4 Spotkania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej na tematy według na bieżąco aktualizowanego zapotrzebowania w tym zakresie. 
  1.5 Wsparcie psychiatry, psychoterapeuty.
 • Wsparcie dla osób zaangażowanych w proces pomagania:
  2.1 Superwizja dla osób zaangażowanych w proces pomagania (pracowników socjalnych, asystenta rodziny).
  2.2 Warsztatowe szkolenie dla pracowników socjalnych.
  2.3 Podstawowy kurs samoobrony dla pracowników socjalnych
  Organizacja czasu wolnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • 3.1 Półkolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  3.2 Piknik informacyjno-edukacyjny dla dzieci i ich rodziców uczestniczących w półkoloniach.
  3.3 Warsztaty tematyczno rozwojowe dla seniorów z zakresu  budowania dobrego nastroju – 10 godzin dydaktycznych
  3.4
  Warsztaty tematyczno – rozwojowe dla seniorów z zakresu  wyboru odpowiedniej diety, opracowanie menu dla seniora– 10 godzin dydaktycznych
  3.5
  Warsztaty tematyczno – rozwojowe z zakresu zdrowia i aktywnego starzenia się  - 10 godzin dydaktycznych
  3.6
  Warsztaty tematyczno – rozwojowe z zakresu opieki i pielęgnacji osoby zależnej w warunkach domowych – 10 godzin dydaktycznych
  3.7
  Warsztaty tematyczno – rozwojowe na temat: Jak radzić sobie z samotnością i problemami wieku starczego – 10 godzin dydaktycznych
 • Spotkania informacyjno-edukacyjne dla seniorów (nt bezpieczeństwa, jak nie dać się oszukać przez nieuczciwych sprzedawców?, jak ocalić więzi we współczesnym świecie, I pomoc przedmedyczna, spotkanie z pielęgniarką środowiskową na temat dbania o higienę osobistą, elementy samoobrony, spotkanie z prawnikiem, psychologiem).

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 183312776 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.

 

 


 

NIEBIESKI TYDZIEŃ W GMINIE NIEDŹWIEDŹ

 

W dniach od 18 do 22 lutego 2019r.  w Gminie Niedźwiedź obchodzony będzie „Niebieski Tydzień”, w ramach którego członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, psycholog, prawnik, pracownicy socjalni  będą pełnić dyżury w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i udzielać porad zainteresowanym osobom.  Oferta  skierowana  jest  do  osób, które stały  się ofiarami przestępstw oraz potrzebują porady, pomocy i wsparcia.

Jest to wydarzenie w ramach  „Tygodnia  Pomocy Ofiarom Przestępstw”, co  związane jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Celem tego tygodnia jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem  i uświadomienie społeczeństwu, jak olbrzymim dramatem jest znęcanie się „pozornie silniejszego nad słabszym” oraz  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Osoby  szukające pomocy w przedmiotowej problematyce, będą mogły skorzystać ze wsparcia i porady - w godzinach od 10-14 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub telefonicznie pod numerem tel.18 3312776.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania przez pokrzywdzonych dalszego wsparcia od podmiotów, które świadczą w 2019 roku pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

34-735 NIEDŹWIEDŹ

NIEDŹWIEDŹ 233

czynne od Poniedziałku do Piatku od 7:30 - 15:30

 

 Wszystkie problemy najszerzej dyskutowane i rozmaicie rozstrzygane we współczesnej refleksji moralnej sprowadzają się wszystkie –choć na różne sposoby –do zasadniczej kwestii-do kwestii wolności człowieka”.

 

Św.Jan Paweł II „Veritatis Splendor”NS31

 

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Niedźwiedź powołaną na podstawie Uchwały Nr 1/90 Gminnej Rady Narodowej  z dnia 8 maja 1990 roku. Ośrodek obejmuje działaniem cztery  wsie: Konina, Niedźwiedź,  Poręba Wielka, Podobin .

Bieżący nadzór nad działalnością  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  sprawuje Wójt Gminy.                           

Nadzór celowy nad Ośrodkiem pełni  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.Ośrodek realizuje  zadania własne gminy  o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.                                                                                                     

Strukturę  Ośrodka tworzą:kierownik GOPS,stanowiska pracy  -pracownik socjalny,starszy pracownik socjalny, stanowiska-młodszy opiekun, stanowisko- główny księgowy, stanowiska-pomoc biurowa, stanowiska-asystent rodziny.Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –kierownik referatu, referent, starszy referent.

Misja –Gmina Niedźwiedź obszarem profesjonalnej pomocy społecznej i bezpieczeństwa socjalnego gwarantującym wysoki poziom integracji ,maksymalną redukcję zagrożeń oraz kompleksową pomoc potrzebującym.