RODO

INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ


GMINNE CENTRUM KULTURY W NIEDŹWIEDZIU

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywane Rozporządzeniem)

 1. Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu, 34-735 Niedźwiedź 130

Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres: iodgck.niedzwiedz@o2.pl

Możecie też Państwo skorzystać z numeru telefonu: 18 3312784

 1. Organ nadzorczy:

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

3.Cel przetwarzania danych:

W zdecydowanej większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Centrum Kultury w szczególności przez przepisy obowiązujących ustaw oraz organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Występują także przypadki przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę. Gminne Centrum Kultury  zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób uczestniczących w imprezach gminnych w celach promocyjnych.

Państwa dane osobowe Gminne Centrum Kultury  będzie przetwarzało zatem na podstawie:

 • wyrażonej przez Państwa zgody
 • gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której będą Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy;
 • gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
 • gdy będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;
 • gdy będzie to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 1. Rodzaj przetwarzanych danych:

Zakres przetwarzanych przez Gminne Centrum Kultury  danych określają przepisy, na podstawie których dokonujemy przetwarzania Państwa danych. Są to w szczególności Państwa imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, nr domu , miejscowość, kod pocztowy, nr telefonu). W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy ( użyczenia strojów lub instrumentów regionalnych) lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę będą to najczęściej dane imię i nazwisko, dane adresowe ( ulica, nr domu , miejscowość, kod pocztowy), nr Pesel, nr NIP, nr telefonu.

 

 1. Czas przetwarzania danych:

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz wewnętrznych regulaminów.

 1. Przysługujące prawa:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Skierowanie skarg:

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do UODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek przekazania danych:

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy/ korzystania z zasobów Gminnego Centrum Kultury.

Może wystąpić sytuacja, w której podanie przez Państwa danych osobowych będzie dobrowolne, ale konieczne np. do zawarcia umowy/korzystania z zasobów Gminnego Centrum Kultury.