Program rodzina 500 plus

UWAGA !!                                                                                                                                                                                                  

Z dniem   1  sierpnia 2017 r. na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzającej  realizację programu „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się okres składania wniosków  w sprawie ubiegania się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy ,który rozpoczyna się od 1 października 2017 r.                                                                                                                  

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia br., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik  2017r nastąpi do 31 października 2017 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

Wymagane dokumenty potrzebne, by złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze -500 zł na dziecko.

Jeśli osoba wnioskuje o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie musi dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.                                                                                                                        

Jeśli osoba wnioskuje o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe -na pierwsze dziecko będące jedyne lub najstarsze  w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 800,00 zł , a w przypadku jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny nie przekroczy 1.200,00 zł) musi, w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy, odpowiednio dołączyć do wniosku:

 • oświadczenia wnioskodawcy dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody,
 • oświadczenia wnioskodawcy o przeciętnej wielkości o gospodarstwa rolnego, dotyczące członków rodziny posiadających gospodarstwo rolne,
 • inne dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Ważne! Od 1 sierpnia 2017 r. odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (czyli wypełnia i podpisuje) osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie w  Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce (istotne jest, że w przypadku pobytu za granicą w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest w oparciu o unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

Wnioskodawcy będą podlegać weryfikacji  po względem  zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  będzie mógł wezwać rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa (od 1 stycznia 2018 r. wojewodzie) w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania  na te same dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państwach UE/EOG/Szwajcarii jednocześnie.

Ważne ! Ośrodek  Pomocy Społecznej  posiada  dostęp do informacji o dochodach  wnioskodawców, którzy występują o świadczenie wychowawcze -500 zł na dziecko.                                                                          

 Gromadzenie danych o dochodach odbywa się w ten sam sposób, jak dotychczas i tak samo, jak ma to miejsce w przypadku innych świadczeń. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu -przyznający świadczenia wychowawcze ma dostęp do podstawowych informacji o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składających się na dochód, na podstawie którego przyznawane jest świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci(Dz.U.2016 r,poz.195 z późn.zm.)

 


INFORMACJA

”Rodzina 500 plus” to priorytetowy program rządu  inwestujący  w rozwój polskich rodzin oraz poprawę ich sytuacji materialnej jak i odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce. Z dniem 1 kwietnia 2016 r  na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wchodzi w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie:

na pierwsze dziecko będące jedyne lub najstarsze  w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 800,00 zł , a w przypadku jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny nie przekroczy 1.200,00 zł ,                                       

na  drugie i kolejne dziecko niezależnie od posiadanego  dochodu  rodziny.

Dochód – rozumiany w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych jako:              
Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27.art.30b,art.30c,art.30e  i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz.361,z późn.zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu ,należny podatek dochodowy od osób fizycznych ,składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Składanie wniosków o świadczenie wychowawcze rozpoczyna się od 1 kwietnia 2016 r. i można je złożyć:

 1. osobiście w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 3. za pomocą systemu teleinformatycznego – e-wniosek będzie można złożyć za pomocą:
 • portalu www.empatia.mpips.gov.pl
 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) udostępnionej przez ZUS
 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 

Uwierzytelnienie podpisu wnioskodawcy przy wniosku elektronicznym odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP .

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można pobrać i złożyć od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu-biuro na parterze budynku Urzędu Gminy Niedźwiedź.

 

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Początkowy okres przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze jest wydłużony i będzie trwał od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. z obowiązkiem wyrównania  świadczenia od 1 kwietnia 2016r.-  czyli daty wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w  wychowaniu dzieci.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195).

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze   (Dz. U. z 2016 r., poz. 214).

Jeżeli wniosek zostanie złożony nawet  w czerwcu 2016r. to wypłata świadczeń będzie przysługiwała od  miesiąca kwiecień 2016 r

 

 

INFORMUJEMY ,ŻE OKRES SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ  O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE TRWA OD  1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r.

Informacje o realizacji programu znajdują się również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/