Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy  Niedźwiedź ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy  Niedźwiedź

Nabór wniosków odbędzie się w terminie  do 21 października 2016 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej dla budynków mieszkalnych do 200m² i budynków gospodarczych do 400m²

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy   Niedźwiedź pokój  Nr.11

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Stanisławy Potaczek w Urzędzie  Gminy Niedźwiedź , pok. Nr   11 oraz pod numerem telefonu 18 3317 002 wew, 313

Urząd Gminy w Niedźwiedziu informuje mieszkańców gminy, że uczestniczy w Polsko-Szwajcarskim projekcie „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest”.  W związku z powyższym informuje się mieszkańców gminy o możliwości składania wniosków do ww. projektu w tutejszym Urzędzie pokój nr 11, tel. 18 33 17 002 wew.313.