Rolnictwo

 

Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

 Nie czekaj do maja, wniosek możesz wysłać już od 15 marca

 Skorzystaj ze: szkoleń; możliwości złożenia oświadczenia zamiast wniosku; stanowisk internetowych w biurach powiatowych ARiMR.

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPIus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje wsparcie techniczne, w każdej gminie województwa przeprowadzi szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach ARiMR dostępne będą stanowiska internetowe, przy których rolnicy będą mogli - z pomocą pracowników - skorzystać z aplikacji eWniosekPIus.

Rolnicy będą mogli skorzystać także z pomocy instytucji i organizacji rolniczych, w tym Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zamiast wniosku można złożyć Oświadczenie

W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich możliwe będzie złożenie Oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 roku. Formularz Oświadczenia dostępny będzie na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Termin składania oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

Z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać rolnik, w którego gospodarstwie powierzchnia gruntów ornych wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się w 2017 roku:

      jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub

 

      płatność do owiec i kóz lub

      płatność niezwiązaną do tytoniu lub

      wypłatę pomocy na zalesianie lub

      przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

 

Apelujemy do rolników, by nie czekali do ostatniej chwili z dostarczeniem Oświadczenia lub ze skorzystaniem z aplikacji internetowej do złożenia wniosku o dopłaty.

 

Wcześniejsze zgłoszenie się po pomoc pozwoli na uniknięcie kolejek i zapewnienie sprawnej i szybkiej obsługi.

ARiMR oferuje szkolenia także dla prywatnych firm doradczych i innych podmiotów, które są zainteresowane pomocą rolnikom przy wypełnianiu wniosków w aplikacji internetowej. Szkolenia odbywać się będą od 20 lutego w siedzibie OR lub BP we wcześniej ustalanych terminach.

 

Informacje dotyczące eWniosku i Oświadczenia

      w Punktach Informacyjnych Małopolskiego Oddziału Regionalnego oraz Biur Powiatowych ARiMR

      na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz pod bezpłatnym numerem infolinii 800­38-00-84

 

 


 

Sadzenie drzew i krzewów przy granicy nieruchomości        Brak jest w naszym ustawodawstwie przepisów określających w jakiej odległości można sadzić drzewa przy granicy nieruchomości. Wynika to zapewne stąd, że uciążliwości powodowane przez rosnące na działce drzewo lub krzew na sąsiednią nieruchomość mogą być bardzo znaczne, lub mogą wcale nie występować – i to bez względu na odległość od granicy. Jedyne ustawowe odległości były określone w nieobowiązujących już przepisach o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia i dotyczyły sadzenia lasu (las można było sadzić w odległości 1,5 metra od gruntu rolnego  i 3 metry od pozostałych gruntów.


          W spornych sytuacjach rozpatrywanych przez sądy, posiłkują się one niekiedy „Regulaminem  rodzinnego ogrodu działkowego”, uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 7 kwietnia 2004 roku. Dotyczy on jednak w zasadzie sadzenia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych.
          Zgodnie z § 118  ust. 3 tegoż Regulaminu, „...Gatunki i odmiany drzew słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki...” 


          Warto przytoczyć także w całości § 119 tegoż Regulaminu, odnoszący się do sadzenia drzew ozdobnych, z uwagi na coraz częstsze powstawanie niewielkich działek budowlanych i sadzenie na nich niemal wyłącznie drzew i krzewów ozdobnych, w miejsce wcześniej istniejących sadów i gospodarstw rolnych:

1 )Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem , że będą to gatunki i formy słabo rosnące. 

2 )Drzewa ozdobne, o których mowa w ust. 1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.

3 )Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.

4) Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące  i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki. 

5) W odległości do 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m...”  (wg stanu z dnia 26 lutego 2009 r).   

      
          Zatem w przypadku wystąpienia sporu sąsiedzkiego dotyczącego drzew lub krzewów rosnących zbyt blisko granicy (w ocenie właściciela działki uważającego się za stronę poszkodowaną) i których gałęzie przechodzą poza linię granicy, wyjścia są dwa: albo ugodowe porozumienie się z sąsiadem (aby uciążliwą zieleń wyciął lub przynajmniej przyciął), albo skorzystanie z postępowania cywilnego przed sądem. W tym pierwszym przypadku zgoda sąsiada (jako właściciela zieleni) na przycięcie gałęzi wcale nie musi być konieczna i nie koniecznie trzeba uciekać się do rozstrzygnięcia sporu przez sąd.


          Możliwość taką daje ustawa – Kodeks cywilny. Zgodnie z art . 150 tej ustawy, „...właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia...”.  Zapis art. 148 Kodeksu cywilnego odnosi się nawet do owoców: „...Owoce spadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki (czyli należą do właściciela gruntu, na który spadły). Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny...”. Ale prawo działa tu także „w drugą stronę”. Zgodnie z art. 149 Kodeksu cywilnego: „...Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody...”.
 
          Na podstawie „Regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 1964 r, nr 16, poz.93 z późn. zmianami).

         
                                                                                                                                                                                                                 Anna Kosiarska
                                                                                                                                               Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego