Trzecia Edycja 2012

 

 

 

 

 

Rok 2012 
 
W 2012 rok planujemy przeprowadzić KURS AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 
 
To działania dzięki którym osoby pozostające bez zatrudnienia mogą zwiększyć swoje szanse na zdobycie pracy poprzez nabycie praktycznych umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwój potencjału zawodowego. W tym celu planuje się poprowadzenie szkoleń i warsztatów, których zakres tematyczny doprecyzowany zostanie w fazie rekrutacji. Planuje się, ze działania obejmą 20 BO. W przypadku nie skompletowania takiej liczby BO dopuszcza się możliwość wprowadzenia (tytułem uzupełnienia) modułu skierowanego dla młodzieży–kreatywne formy spędzania czasu wolnego. Moduł zostanie doprecyzowany w taki sposób aby każdy z uczestników skorzystał z min. 3 instrumentów aktywnej integracji.
 

Od stycznia br. kontynuujemy trzecią edycję projektu „Inwestycja w przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Grupą docelową tegorocznego projektu są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo dla których przygotowaliśmy działania skierowane na wzmocnienie ich kwalifikacji. W wyniku ciągłej rekrutacji trwającej od 01.01.2010r do 29.02.2012 zakwalifikowano do udziału w projekcie 20 osób spełniających kryteria rekrutacyjne.
Wśród rozpoznanych potrzeb klientów najbardziej priorytetową grupę do objęcia działaniami pomocowymi stała się grupa kobiet, która z uwagi na występującą nierówność w dostępie do pracy (zgodnie z danymi z PUP- Limanowa) znajduje się w niedostatku materialnym, boryka się z problemami wychowawczymi, oraz posiada wyraźnie zaniżony standard życia. Dostrzegając szczególne zagrożenia związane z niemożnością znalezienia przez kobiety pracy, założyliśmy, że ich udział w projekcie będzie nie mniejszy niż 62% ogólnej liczby uczestników.

Planowane szkolenia w ramach projektu „Inwestycja w Przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź” w roku bieżącym:

  1. Trening kompetencji społeczno-osobowych (50h).

Część I- Aspekty psychologiczne
Część II- Wiedza z zakresu poszukiwania pracy

       2.   Szkolenie z obsługi hotelarskiej (105h)

Część I- Teoretyczna (45h)
Część II- Praktyka (60h)

Wszystkie zajęcia projektowe będą odbywać się w Hotelu Folwark Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej.
Dodatkowo każdy Uczestnik Projektu zostanie objęty wsparciem w postaci pracy socjalnej oraz finansowej, w postaci zasiłków celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dojazdem do miejsca szkoleń oraz na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.  
Mamy nadzieję, że udział w zajęciach projektowych pomoże uczestniczkom uwierzyć w siebie i własne możliwości, a uzyskana w czasie kursu wiedza ułatwi realizację ich planów życiowych.

 

 

Zgodnie z harmonogramem w miesiącu kwietniu została zrealizowana część I szkoleń w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź” - „Aspekty Psychologiczne”-  W ramach trzydziestu godzinnych szkoleń była poruszana następująca tematyka:

  • Komunikacja interpersonalna
  • Autoprezentacja
  • Samokontrola procesów emocjonalnych, w tym radzenie sobie ze stresem
  • Motywacja do zmiany i twórcze rozwiązywanie problemów
  • Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie
  • Strategie osiągania celów życiowych
  • Wspieranie i wzbudzanie motywacji
  • Zwiększania konfliktów
  • Negocjacje

Wszystkie zajęcia odbywały się w Hotelu Folwark Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej, podczas zajęć Uczestnicy Projektu mieli zapewniony ciepły posiłek, wszyscy także otrzymali pomoc finansową na pokrycie kosztów dojazdu do miejsca szkoleń.
Uczestnicy Projektu aktywnie brali udział we wszystkich spotkaniach szkoleniowych, mamy nadzieję, że ich zapał do dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności nie ostygnie.