Pierwsza Edycja 2008

 

 

 

 

 

 
Inwestycja w Przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

 

 

Z dniem 01.08 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu przystąpił do realizacji projektu systemowego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nasz projekt pod tytułem "Inwestycja w przyszłość. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź" w 2008 roku ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób długotrwale bezrobotnych w wieku 35-55 lat, korzystających z pomocy społecznej w GOPS w Niedźwiedziu i jest dofinansowany ze środków unijnych. Aktywizacją w ramach wymienionego projektu objęto 6 osób. Zamierzony cel programu będzie realizowany w ramach kontraktów socjalnych poprzez rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich sytuacji bytowej, zwiększenie pracy indywidualnej skierowanej do uczestników projektu.
W ramach projektu "Inwestycja w przyszłość Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Gminne Niedźwiedź" w miesiącu wrześniu sześciu Beneficjentów Ostatecznych rozpoczęło podstawowe szkolenie komputerowe.
 
 
W miesiącu listopad sześciu Uczestników Projektu przystąpi do uczestnictwa w szkoleniu "Czas na aktywność" które przeprowadzi Monika Turcza - psycholog, terapeuta rodzinny, trener komunikacji. W ramach 8-mio godzinnego szkolenia osoby zdobędą umiejętność w zakresie komunikacji interpersonalnej
- zapoznają się z zasadami zachowań asertywnych
- ze sposobem rozwiązywania konfliktów
- zdobędą umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w życiu osobistym i w pracy.
 
 

W miesiącu grudniu odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej części projektu "Inwestycja w przyszłość program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź". W zakończeniu wzięło udział 6 osób - Uczestników Projektu, które czynnie brały udział we wszystkich szkoleniach założonych w projekcie. Podczas końcowego spotkania uczestnicy otrzymali z rąk pani Kierownik dyplomy z odbytych szkoleń i certyfikaty. Został również zorganizowany dla wszystkich beneficjentów mały catering, spotkanie przebiegło w miłej i nieskrępowanej atmosferze. Z dumą możemy przyznać, że pierwsza część projektu została w pełni zrealizowana i odniosła niepodważalny sukces.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu dziękuje beneficjentom za uczestnictwo w projekcie i zaprasza wszystkie chętne osoby mogące wziąć udział w kolejnych projektach.