Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

System świadczeń rodzinnych realizowany jest przez GOPS zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr. 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami.

Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych zasady ustalania dochodu rodziny uprawnionej do świadczeń rodzinnych określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr. 105 poz. 881 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr. 130 poz. 903)

Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjych oraz zaliczki alimentacyjnej w oparciu o ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 (Dz. U. Nr. 105 poz. 882 z późniejszymi zmianami).

Świadczeniami rodzinnymi są:

  • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
   • urodzenie dziecka
   • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaczego
   • wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
   • kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
   • rozpoczęcie roku szkolnego
   • podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • Świadczenia opiekuńcze:
   • zasiłek pielęgnacyjny
   • świadczenie pielęgnacyjne
   • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. poz. 1860), zwanej dalej „ustawą", jednorazowe świadczenie przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

 

 

Jednorazowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy (zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii), w wysokości 4000 zł.

 

 

Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) stosuje się odpowiednio.

 

 

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

 

 

dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych);

 

 

jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

 


Za życiem”- ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

Od  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. W ramach ustawy rodzina będzie mogła skorzystać m.in. z poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, co koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szczegółowych  informacjidotyczących  udzielania pomocy w formie asystenta rodziny można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu-pracownicy socjalni.
W oparciu o  przepisy  ww. ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, od 1 stycznia 2017 r. przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokość i 4 000,00 zł/słownie: cztery tysiące złotych/. Bliższe informacje o przyznaniu świadczenia uzyskać można w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Niedźwiedziu-Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Zachęcamy do zapoznania się szczegółowymi zapisami
ustawy oraz rozporządzenia