"Zdalna Szkoła +” w Gminie Niedźwiedź

Gmina Niedźwiedź po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu  własnego.
Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają zasiadania przed monitorami komputerów zamiast w szkolnych ławach w celu realizacji nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Uzyskane przez Gminę Niedźwiedź wsparcie finansowe w wysokości 101 204,40 zł zostało przeznaczone na zakup 44 laptopów wraz z oprogramowaniem Office, 4 urządzeń wielofunkcyjnych które trafiły  bezpośrednio do  placówek prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź. Sprzęt ten zostanie użyczony najbardziej potrzebującym uczniom naszych szkół w tym w szczególności uczniom z rodzin wielodzietnych.